Gwaith brys i ddiogelu Llanbedr

Mae cymorth awyr brys yn cael ei ddefnyddio yn Llanbedr er mwyn cau’r bwlch yn yr amddiffynfa morol cyn y llanw uchel yr ydym yn ei ddisgwyl y penwythnos hwn.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi trefnu i hofrennydd ollwng bagiau tywod enfawr, diwydiannol eu maint, i’r bwlch, i gymryd pwysau’r llanw. Mae disgwyl llanw gyda’r uchaf a geir gydol y flwyddyn.

Mae’r gwaith yn cael ei wneud gyda chymorth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri sydd â phrofiad o ddefnyddio hofrenyddion.

Llanw uchel yn gynharach yn y mis sydd i gyfrif am y difrod. Achosodd y llanw uchel, ynghyd â hyrddiad storm cryf, lifogydd a difrod i amddiffynfeydd arfordirol ar draws y wlad.

Yn Llanbedr, achosodd y storm fwlch 50 metr yn yr amddiffynfa, gyda’r canlyniad fod pum tŷ, y maes awyr a mwy na mil o aceri o dir amaethyddol yn cael eu gorlifo ddwywaith y dydd wrth i’r llanw ddod i mewn.

Dechreuodd y gwaith o adeiladu ffordd fynediad, fel bod cerbydau atgyweirio yn gallu cyrraedd y twll yn yr amddiffynfa, yn gynharach y mis hwn a dylai gael ei orffen erbyn diwedd mis Ionawr.

Wedyn, bydd gwaith i atgyweirio’r amddiffynfa  gan ddefnyddio 15,000 tunnell o glogfeini, clai a phridd yn dechrau.

Ond, rhag ofn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n gweithredu ar frys fel hyn rhag i’r llanw achosi rhagor o ddifrod y penwythnos hwn, ac i ddarparu amodau mwy diogel a sychach wrth wneud y gwaith atgyweirio.

Yn y cyfamser, mae swyddogion rhagweld llifogydd yn Cyfoeth Naturiol Cymru yn monitro rhagolygon y tywydd a lefelau’r llanw yn fanwl ar hyd arfordir Cymru gyfan wrth i’r penwythnos agosáu, i geisio rhagweld a fydd yr amodau’n cyfuno eto i greu storm debyg i’r un a gafwyd yn gynharach yn y mis.

Dywedodd llefarydd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Byddwn yn cadw llygad barcud ar y tywydd a rhagolygon y llanw dros y dyddiau nesaf wrth i’r darlun ddod yn gliriach.

“Mae’n bwysig pwysleisio nad oes disgwyl i’r llanw uchel achosi gormod o broblem ar ei ben ei hun.  Dim ond pe bai hyrddiad storm yn cyd-daro’n union â’r llanw y caem ni amodau tebyg i’r hyn a welsom yn gynharach eleni – a dyna beth rydyn ni’n ei dracio.

“Er bod disgwyl i’r gwaith a gaiff ei wneud gan yr hofrennydd helpu, ni wnaiff ddal y môr yn ôl yn llwyr, ac rydym yn disgwyl i rywfaint o ddŵr môr dreiddio drwy’r bylchau ac efallai ddod dros y top. Os bydd yn llwyddiannus, fodd bynnag, bydd yn lleihau faint o lifogydd a geir yn yr ardal hon yn ystod llanw uchel yn sylweddol.

“Ar ôl y llifogydd arfordirol diweddar, aseswyd pob un o’n hamddiffynfeydd arfordirol i weld a oedd difrod wedi’i achosi, a bydd gennym staff allan yma ac acw yr wythnos hon yn gwneud yn siŵr fod yr amddiffynfeydd mewn cyflwr da ar gyfer llanw’r penwythnos.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru