Sesiynau galw heibio i esbonio cynefin morfa heli newydd yng Nghwm Ivy, Abertawe

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwahodd pobl sy’n mwynhau neu sy’n byw ger morfa Cwm Ivy i ddysgu mwy am eu prosiect Creu Cynefin arloesol i greu morfa heli a fydd yn darparu cynefin newydd i fywyd gwyllt.

Bydd y sesiynau galw heibio’n cael eu cynnal yn Neuadd Bentref Llanmadog, Llanmadog, SA3 1DA, ar y dyddiadau a ganlyn:

  • Dydd Gwener 5ed Mehefin, 2pm-8pm
  • Dydd Sadwrn 6ed Mehefin, 9.30am-2pm

Bydd staff Cyfoeth Naturiol Cymru a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wrth law i drafod nifer o bethau, gan gynnwys y sefyllfa bresennol o ran morfa Cwm Ivy a’i forglawdd, syniadau ar gyfer y safle a’r dewisiadau posibl ar gyfer Llwybr Arfordir Cymru a llwybr troed lleol, yn ogystal ag i ateb cwestiynau’n ymwneud â’r prosiect a’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Meddai Andy Basford, Rheolwr Prosiect CNC:

“Rydym yn gwybod bod gan forfa Cwm Ivy a’i forglawdd le arbennig yng nghalonnau trigolion yr ardal a’r ymwelwyr, felly ein bwriad yw cynnal y sesiynau galw heibio yma i esbonio’r hyn rydym eisiau ei wneud ar y safle, a pham. Rydym yn awyddus i wrando ar farn trigolion yr ardal a’r ymwelwyr, a rhoi cyfle iddyn nhw ddweud eu dweud. Bydd eu hadborth yn cyfrannu at ein cynlluniau terfynol ar gyfer ailgyflwyno morfa heli.”

Yn ôl Alan Kearsley Evans, Rheolwr Cefn Gwlad Gŵyr a Cheredigion ar gyfer yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol:

“Rydym yn falch o gael gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru i geisio darparu cynefinoedd cydbwyso, tra’n dychwelyd morfa Cwm Ivy i’w gyflwr naturiol, sef morfa heli. Wrth wneud hyn, byddwn hefyd para I weithio’n agos â Chyngor Dinas Abertawe a’r gymuned leol er mwyn cynnal a gwella mynediad cyhoeddus i Gwm Ivy.”

Bydd y cynefinoedd rhynglanwol newydd arfaethedig yng Nghwm Ivy yn darparu safleoedd bwydo a gorffwyso newydd a phwysig i adar a bywyd gwyllt o fath arall. Hefyd, byddant yn sicrhau y caiff ecosystemau a gwerth bywyd gwyllt arbennig Cilfach Tywyn a Bae Caerfyrddin eu gwarchod ymhell i’r dyfodol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru