Sesiynau galw heibio lle gall pobl holi am gwympo coed yng nghoedwig Cwmcarn

Cwmcarn forest drive aerial view

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl sy’n byw ger coedwig Cwmcarn, neu sy’n ei mwynhau, i ddod draw i ganfod mwy am y bwriad i gau Ffordd y Goedwig. Mae hwn yn angenrheidiol fel y gellir cwympo coed yno er mwyn ceisio taclo clefyd sy’n lladd coed llarwydd. Coed llarwydd yw 78% o’r coed sy’n tyfu ar hyd y ffordd. 10am – 2pm Dydd Sul 21 Medi 10am – 2pm Dydd Llun 22 Medi Canolfan Ymwelwyr Coedwig Cwmcarn.

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cau Ffordd y Goedwig yn ddiweddarach eleni fel y gellir cwympo llawer o goed llarwydd sy’n dioddef o glefyd hynod heintus na ellir ei drin.

Bydd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir o hyd trwy goedwig Cwmcarn, yn cau Ddydd Sul 2 Tachwedd 2014 er mwyn caniatáu i dimau fynd ati’n ddiogel i baratoi, cwympo a symud mwy na 150,000 o goed heintiedig oddi ar fwy na 162 hectar (400 acer) o dir.

Bydd gweddill yr atyniad, gan gynnwys y ganolfan ymwelwyr, y mannau chwarae, y llwybrau troed a’r llwybrau beicio mynydd, ar agor fel arfer drwy gydol y flwyddyn.

Bu’n rhaid gwneud y penderfyniad anodd i gau ffordd y goedwig gan na fyddai hi’n ddiogel nac yn ymarferol i fodurwyr ei defnyddio a ninnau’n mynd ati i gwympo a chynaeafu coed yno.

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Tir Rhanbarthol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Deallwn fod nifer o bobl yn bryderus ynglŷn â’r gwaith cwympo ac maen nhw wedi holi pam mae’n rhaid inni gau’r ffordd. Dyna pam rydym wedi trefnu’r sesiynau yma.

“Gall pobl ddod draw a gofyn cwestiynau i’n staff ynglŷn â’n gwaith a’n cynlluniau ar gyfer dyfodol y goedwig.

“Hefyd, rydym eisiau tawelu meddyliau pobl mai ein nod ar gyfer y goedwig yn yr hirdymor yw adfer a chyfoethogi’r ardal fel y gall barhau i fod yn atyniad gwych, yn ogystal â pharhau i fod yn bwysig i drigolion ac economi’r ardal.”

Os bydd pobl yn methu â mynd i’r sesiynau galw heibio, gallant anfon eu cwestiynau i’r cyfeiriad e-bost cwmcarn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Bydd yr atebion yn cael eu rhoi ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru