Sesiwn galw heibio a chyfle i bobl ofyn cwestiynau am y gwaith cwympo coed yng nghoedwig Cwm Carn

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwahodd pobl sy’n byw ger Coedwig Cwmcarn neu sy’n mwynhau mynd yno, i fynd draw i ddarganfod mwy am y gwaith cwympo coed sylweddol a ddechreuodd ar y safle ym mis Mai. Cynhelir sesiwn galw heibio yng Nghanolfan Ymwelwyr Cwmcarn, ar ddydd Sul, 5 Gorffennaf, rhwng 10:00am a 2:00pm, lle bydd y staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau am y gwaith sy’n digwydd ar hyn o bryd a chynlluniau ar gyfer dyfodol y goedwig.

Mae hyd at 150,000 o goed yn y goedwig yn cael eu cwympo fel rhan o strategaeth ledled y wlad i arafu lledaeniad Phytophthora ramorum, clefyd ffyngaidd heintus iawn na ellir ei drin sy’n ymosod ar goed llarwydd.

Fel rhan o’r gwaith hwn, y llynedd caewyd Ffordd y Goedwig, sef ffordd saith milltir sy’n mynd drwy Goedwig Cwmcarn, er mwyn caniatáu i dimau cwympo coed baratoi, torri a chael gwared o’r llarwydd dan sylw mewn ffordd ddiogel o’r ardal 162 hectar (400 erw) o goedwig a heintiwyd.

Er gwaetha’r gwaith cwympo sylweddol hwn, bydd y Ganolfan Ymwelwyr, sy’n cael ei rhedeg gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, a holl gyfleusterau eraill y safle, yn parhau i fod yn agored.

Meddai Andy Schofield, Rheolwr Tir Rhanbarthol Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym wedi trefnu’r sesiwn galw heibio hon gan ein bod yn deall fod llawer o bobl yn pryderu ynglŷn â’r gwaith cwympo yr ydym yn ei wneud a chynlluniau ar gyfer dyfodol Coedwig Cwmcarn a Ffordd y Goedwig.

“Gwyddom fod Coedwig Cwmcarn a Ffordd y Goedwig eisoes yn agos at galonnau pobl yr ardal ac ymwelwyr hefyd, felly rydym yn gweithio’n barod ar gynllun i blannu coed llydanddail brodorol gwydn yn lle’r rhai sy’n cael eu cwympo, a hefyd coed cynhyrchu pren mwy masnachol, megis sbriws.

“Rydym hefyd wedi dechrau archwilio opsiynau ar gyfer dyfodol Ffordd y Goedwig, gan gynnwys edrych ar gyllido posibl neu gyfleoedd i weithio mewn partneriaeth er mwyn ailagor y ffordd gyfredol yn gyfan gwbl neu yn rhannol. Rydym yn awyddus i egluro pa waith yr ydym wedi ei wneud a chlywed syniadau pobl yr ardal ac ymwelwyr Coedwig Cwmcarn.

“Rydym eisiau sicrhau pobl mai ein nod hir dymor ar gyfer y goedwig hon yw adfer a gwella’r ardal fel y gall barhau i fod yn atyniad ardderchog a pharhau dal i chwarae rhan bwysig i bobl ac economi’r ardal.”

Os na all pobl ddod draw i’r sesiwn galw heibio, gallant anfon unrhyw gwestiynau i cwmcarn@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk. Bydd yr atebion yn cael eu postio ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru