Sesiwn galw heibio ar drwydded gwastraff Doc Penfro

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn cynnal sesiwn galw heibio ddydd Mercher 8 Mai 2019 i roi cyfle i bobl drafod cais am drwydded amgylcheddol gan Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau.

Fe’i cynhelir yn swyddfa Cyngor Tref Doc Penfro, Dimond Street, SA72 6BT rhwng 2-7pm. 

Mae'r cwmni wedi gwneud cais am drwydded i ganiatáu i fusnesau sy'n defnyddio'r porthladd storio gwastraff dros dro ar y safle, cyn iddo gael ei drosglwyddo i rywle arall. 

Mae'n bwriadu storio gwastraff a ddefnyddir i gynhyrchu ynni. Fel arfer, gwastraff wedi'i brosesu wedi'i fyrnu a gwastraff pren wedi'i brosesu ond heb ei fyrnu yw hwn.  Mae'n cynnwys gwastraff nad yw'n beryglus o gartrefi a busnesau, y gellir ei ddefnyddio fel tanwydd i gynhyrchu trydan mewn cyfleusterau ynni-o-wastraff oddi ar y safle. 

Rhaid i bob safle gwastraff gael trwydded cyn gallu gweithredu. Er mwyn cael trwydded rhaid i'r gweithredwyr ddangos bod ganddynt yr isadeiledd, y technegau rheoli ac offer cywir i ddelio â'r gwastraff yn yr ardal arfaethedig.  

Yn y sesiwn galw heibio, bydd staff CNC ar gael i dywys pobl trwy gais y cwmni a’r hyn mae’n bwriadu ei wneud, i esbonio sut mae’r broses drwyddedu’n gweithio, a sut all pobl fynegi barn fel rhan o’r ymgynghoriad parhaus. 

Dywedodd Andrea Winterton, Rheolwr Gweithrediadau CNC: 

“Mae Dyfrffordd Aberdaugleddau, yn ogystal â bod yn ganolbwynt allweddol i'r diwydiant ynni, yn gynefin cyfoethog ar gyfer bywyd gwyllt, ac yn rhan o Ardal Cadwraeth Arbennig Forol Sir Benfro. 

“Dim ond os byddwn yn hyderus bod gan y cwmni y cynlluniau a'r mesurau cywir i redeg y safle heb achosi niwed i bobl leol neu'r amgylchedd y byddwn yn rhoi trwydded. 

“Bydd ein harbenigwyr nawr yn dechrau eu hasesiad, ond mae gwybodaeth leol yn hynod o werthfawr i ni. Caiff yr holl sylwadau a ddaw i law fel rhan o'n hymgynghoriad eu hystyried wrth wneud ein penderfyniad.” 

Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 21 Mai 2019

Mae copi caled ar gael ar gais trwy gysylltu â'r cyfeiriadau post ac e-bost isod. 

Mae angen derbyn yr holl sylwadau yn ysgrifenedig erbyn 21 Mai 2019 i permittingconsultations@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk neu:

Arweinydd Tîm Trwyddedu (Gwastraff), Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu (Caerdydd), Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru