Sesiwn alw heibio cynllun llifogydd Dolgellau

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl i sesiwn alw heibio i glywed y diweddaraf am waith adeiladu’r cynllun amddiffyn llifogydd newydd yn Nolgellau.

Ers i’r gwaith gychwyn ddiwedd Medi, aeth y cynllun heibio ei garreg filltir gyntaf drwy gael gwared ar Gored yr Aran.

Mae gwaith yn mynd rhagddo ar hyn o bryd i adeiladu wal lifogydd newydd - tua milltir o hyd - ar derfyn maes parcio Morfa Mawr rhwng y Parc Menter a meysydd chwarae'r ysgol.

Bydd rhai o’r waliau llifogydd presennol ar ochr chwith Afon Wnion yn cael eu gwella a’r waliau llifogydd presennol ar Afon Aran yn cael eu hadnewyddu o dan y prosiect.

Bydd y gwaith, ar ôl ei orffen, yn rhoi gwell amddiffyniad yn erbyn llifogydd i fwy na 300 o gartrefi a busnesau yn yr ardal.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwneud popeth yn ei allu i amharu cyn lleied â phosibl yn ystod y gwaith.   Ond, er mwyn gorffen y gwaith cyn gynted ac mor effeithiol â phosibl, bydd yn rhaid i’r contractwyr gyfyngu ar barcio ar y ffordd i’r Marian.  

Cynghorir pobl sy’n arfer parcio yma i wneud trefniadau eraill dros dro.  

Bydd hyn yn cael ei drafod yn y sesiwn alw heibio, sy’n cael ei chynnal yn Llyfrgell Dolgellau ddydd Iau 4 Rhagfyr rhwng 2pm a 7pm.

Meddai Keith Ivens, Rheolwr Perygl Llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydyn ni'n gwneud ein gorau glas i amharu cyn lleied â phosibl ar bobl yr ardal gyda'r gwaith pwysig hwn ac fe hoffen ni ddiolch i bawb am eu help a'u hamynedd." 

“Allwn ni ddim rhwystro llifogydd ond rydyn ni’n gobeithio y bydd y cynllun rydyn ni’n ei adeiladu yn Nolgellau’n dod â heddwch meddwl o’r diwedd i’r rhai sy’n byw'n barhaol o dan fygythiad llifogydd."

“Yn y cyfamser, rydyn ni’n annog pobl sy’n byw neu’n gweithio yn yr ardal i gofrestru'n rhad ac am ddim ar gyfer rhybuddion llifogydd. Mae tua 150 o bobl yn Nolgellau eisoes wedi cofrestru i dderbyn y rhybuddion, sy’n gallu rhoi digon o rybudd i bobl baratoi a gweithredu os bydd bygythiad o lifogydd."

Amcangyfrifir y bydd y cynllun yn costio cyfanswm o £5.6 miliwn ac mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.   Mae i fod i gael ei orffen erbyn yr haf 2015.

Gall pobl ymuno am ddim i dderbyn rhybuddion llifogydd trwy ffonio Floodline ar 0845 988 1188 neu ymweld â cyfoeth naturiol cymru rhybuddion

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru