Amddiffynfeydd rhag llifogydd yn ymdopi â glaw trwm

Fast flowing high river against an old brick bridge

Mae miloedd o gartrefi a busnesau wedi eu hamddiffyn wrth i fuddsoddiad mewn amddiffynfeydd rhag llifogydd dalu ar ei ganfed.

Ar ôl penwythnos arall o law trwm cafodd amddiffynfeydd rhag llifogydd Cyfoeth Naturiol Cymru eu profi i’r eithaf, yn Nolgellau yn arbennig.

Yno llwyddodd cynllun £5.6 miliwn a gwblhawyd yn ddiweddar, a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru ac sy’n amddiffyn mwy na 200 o gartrefi a busnesau, i weithio’n dda.

Mae gan  Ddolgellau hanes o ddioddef llifogydd, yn fwyaf diweddar yn 2009 pan orlifodd dŵr dros fur y Bont Fawr.

Roedd lefel Afon Wnion yn uchel iawn ar  Ddydd Sadwrn, (12 Rhagfyr.)

Yn dilyn cyhoeddi'r rhybudd llifogydd, aethant ati i gau llifddorau a gosod ‘logiau atal’ (stop logs) lle bo angen. Mae hyn i gyd yn rhan o’r cynllun llifogydd a gwblhawyd yn ddiweddar.

Yn ôl adroddiadau ar gyfer y safle, llwyddodd y logiau atal ar y bont droed i gadw 300mm o ddŵr rhag llifo i’r dref am nifer o oriau.

Heb y cynllun byddai dŵr wedi llifo i mewn i’r dref am rhai oriau, a byddai mwy o adeiladau yn y dref wedi dioddef llifogydd.

 Meddai Jeremy Parr, Pennaeth Rheoli Perygl Llifogydd:  “Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae ein staff wedi bod yn gweithio ddydd a nos, yn cadw golwg ar afonydd ac yn cyhoeddi rhybuddion pan fo angen, yn ogystal â gosod  amddiffynfeydd dros dro mewn nifer o leoedd.

“Law yn llaw â hyn, rydym hefyd yn gweithio’n agos gyda chymunedau i’w helpu i wrthsefyll llifogydd yn well a chael cynllun ar waith fel y byddant yn gwybod beth i’w wneud.

“Pe bai’r gwaethaf yn digwydd, mae gwybod beth i’w wneud yn ystod llifogydd yn rhoi tawelwch meddwl.”

Bydd y cynllun yn cael ei agor yn swyddogol yn y Flwyddyn Newydd gan y Gweinidog Cyfoeth Naturiol, Carl Sargeant.

Rydym yn annog pobl i gofrestru er mwyn derbyn ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd yn rhad ac am ddim drwy ffonio 0300 065 3738.

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru