Gwlâu Cocos Aber Afon Dyfrdwy yn agor

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi y bydd gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy yn agor ar 1 Gorffennaf 2016.

Dyma’r nawfed flwyddyn yn olynol i’r gwlâu cocos agor ers i system drwyddedu gael ei chyflwyno. Mae’r system yn cyfyngu ar nifer y bobl sy’n cael casglu cocos, fel y gellir rheoli’r bysgodfa mewn ffordd gynaliadwy er budd casglwyr cocos, adar a’r amgylchedd yn gyffredinol.

Y llynedd roedd nifer y cocos yn isel, ond fe ymddangosodd llu o gocos ifanc yn hwyr yr haf diwethaf, sy’n golygu bod nifer fawr o gocos bach i’w cael yn awr.

Gan fod rhai o’r gwlâu yn orlawn o gocos mewn mannau, mae CNC yn bryderus y gallai cocos mwy gael eu gwthio i’r wyneb a marw. Er mwyn rhwystro hyn rhag digwydd a sicrhau digon o waith ar gyfer casglwyr cocos yn ystod wythnosau cyntaf y tymor, mae maint lleiaf y cocos y gellir eu casglu wedi cael ei leihau o 20 milimedr i 18 milimedr. Bydd hyn yn cael ei adolygu ganol mis Gorffennaf.

Meddai Rick Prichard, Swyddog Pysgodfeydd Cregyn CNC: “Mae agor am naw mlynedd yn olynol yn rhywbeth na welwyd mohono’n digwydd erioed o’r blaen, ac mae’n dangos bod y bysgodfa’n cael ei rheoli mewn modd cynaliadwy. Rydym yn sicrhau’r cydbwysedd iawn, gan wneud yn siŵr fod digon o gocos i’w cael ar gyfer y diwydiant, ar gyfer y boblogaeth bwysig o adar hirgoes yn yr aber ac ar gyfer atgynhyrchu’r gwlâu ar gyfer y dyfodol.

“Ein hamgylchedd yng Nghymru yw’r ased naturiol fwyaf gwerthfawr sydd gennym, gyda’r potensial o gynhyrchu mwy ar gyfer ein heconomi os defnyddiwn ef yn gynaliadwy.

“Mae llwyddiant parhaus gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy yn enghraifft wych o hyn.”

Cyn i’r cynllun trwyddedu gael ei gyflwyno, roedd patrwm ‘penllanw a thrai’ yn perthyn i’r diwydiant. Pan oedd y stociau cocos yn uchel, byddai’r gwlâu’n cael eu clirio o fewn wythnosau’n unig gan gannoedd o gasglwyr cocos, gan arwain at orfod cau’r gwlâu am sawl blwyddyn wedyn.

Yn awr, mae 53 o gasglwyr cocos trwyddedig i’w cael ar Afon Dyfrdwy. Rhaid iddynt gadw at nifer o reoliadau, fel y math o offer a ddefnyddir, yr oriau pan ellir casglu cocos a chwota casglu dyddiol sy’n cyfyngu ar faint o gocos y gellir eu cynaeafu.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru