Gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy ar agor

Cockling equipment next to a bucket filled with cockles

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi y bydd gwlâu cocos Aber Afon Dyfrdwy yn agor ar 2 Gorffennaf 2018.

Dyma’r unfed flwyddyn ar ddeg yn olynol i’r gwlâu cocos agor ers i system drwyddedu gael ei chyflwyno.

Mae’r system yn cyfyngu ar nifer y bobl sy’n cael casglu cocos er mwyn sicrhau bod y bysgodfa’n cael ei gweithredu mewn modd cynaliadwy i fod o fudd i’r casglwyr, i adar sydd wedi’u diogelu ac i’r amgylchedd ehangach.

Y tymor yma, mae CNC wedi cyfrifo bod casglwyr yn medru cynaeafu cyfanswm o 1,260 tunnell o gocos, i’w hadolygu hanner ffordd drwy’r tymor.

Mae pob casglwr trwyddedig yn medru casglu 300 kilogram y dydd (Dydd Llun tan Ddydd Gwener).

Dywedodd Rheolwr Gweithrediadau CNC, Nick Thomas: “Mae agor am un ar ddeg blwyddyn yn olynol yn dangos bod y bysgodfa’n cael ei rheoli mewn modd cynaliadwy.

“Rydym ni’n taro’r cydbwysedd iawn, yn sicrhau bod yna ddigon o gocos i’r diwydiant, i boblogaeth yr adar sydd mor bwysig i’r aber, yn enwedig piod môr, ac i adfywio’r gwlâu ar gyfer y dyfodol.

“Ein hamgylched yw’r ased naturiol pwysicaf sydd gennym ni yng Nghymru, gyda’r potensial i gynhyrchu mwy i’n heconomi os gwnawn ni ei ddefnyddio’n gynaliadwy.

“Mae llwyddiant parhaol y gwlâu cocos yn Aber Afon Dyfrdwy yn esiampl wych o hynny.”

Cyn y cynllun trwyddedu, roedd yna gylch o ffyniant a methiant yn y diwydiant.

Pan oedd stociau cocos yn uchel, byddai’r gwlâu’n cael eu gwagu mewn mater o wythnosau gan gannoedd o gasglwyr, gan arwain at sefyllfa lle'r oedd y gwlâu ar gau am flynyddoedd.

Ar hyn o bryd, mae 52 o gasglwyr sydd â thrwyddedau yn Afon Dyfrdwy.

Mae CNC bellach yn adolygu’r dyraniad o un drwydded newydd ac yn disgwyl croesawu pysgotwr gyda thrwydded newydd i’r bysgodfa’n fuan.

Rhaid i bob casglwr lynu at reoliadau fel y math o offer y dylid ei ddefnyddio, yr oriau pan fedrir casglu cocos a’r cwota dyddiol o sawl cocosen mae modd casglu.

Gan weithio mewn partneriaeth gyda chyfranddalwyr, mae CNC yn hyderus o gynnal pysgodfa gynaliadwy rhwng nawr a’r dyfodol.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru