Penderfyniad i roi trwydded Nwyeiddio i’r Barri

Penderfyniad trwydded

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi ei bod wedi rhoi caniatâd i Biomass UK No 2 Ltd i weithredu cyfleuster nwyeiddio yn y Barri.

Daw’r penderfyniad yn dilyn asesiad helaeth o gynlluniau'r cwmni, a nifer o ymgynghoriadau gyda phobl leol a chyrff proffesiynol, gan gynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru.
Mae'r cwmni wedi dangos y gallant gwrdd â holl ofynion cyfreithiol, amgylcheddol, technolegol ac iechyd cyfraith y DU, Cymru ac Ewrop, felly nid oes gan CNC seiliau amddiffynadwy i wrthod y drwydded.

Mae copïau o ddogfen penderfynu CNC, a'r amodau a osodwyd ar gyfer y drwydded ar gael i'w gweld ar-lein. Mae'r amodau'n gosod terfynau cyfreithiol priodol ar gyfer pethau fel allyriadau o'r cyfleuster, ac yn pennu'r mathau o ddeunydd y gall ei brosesu, a sut mae'n storio gwastraff. 

Dywedodd Nadia De Longhi, Rheolwr Gweithrediadau o Cyfoeth Naturiol Cymru: 

"Dros y 14 mis diwethaf, mae ein harbenigwyr wedi craffu'n drylwyr ar bob agwedd ar gais y cwmni ac wedi ystyried yr holl sylwadau a roddwyd i ni. Rydym hefyd wedi derbyn cyngor gan arbenigwyr eraill y tu allan i'r sefydliad ar faterion pwysig megis iechyd pobl ac atal tân. 

"Rydym yn hyderus bod gan y cwmni yr holl gynlluniau a phrosesau cywir ar waith i allu gweithredu'r cyfleuster hwn heb niweidio iechyd pobl na'r amgylchedd. 

"Mae'r amodau a osodwyd gennym yn y drwydded yn ei gwneud hi’n ofynnol i weithredu’r Technegau Gorau ar gael (BAT). Unwaith y bydd yn dechrau gweithredu, byddwn yn monitro gweithgarwch ar y safle i sicrhau eu bod yn parhau i weithio o fewn amodau’r caniatâd y cytunwyd arnynt."

Mae penderfyniad CNC yn ymwneud yn unig â'r Drwydded Amgylcheddol sy'n ofynnol yn gyfreithiol i'r cyfleuster weithredu. Nid oes gan CNC bwerau cyfreithiol i ystyried materion megis addasrwydd y lleoliad - ystyriwyd hyn pan wnaeth y cwmni gais i Gyngor Bro Morgannwg am ganiatâd cynllunio.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru