Coedwig Cwm Rhaeadr wedi ail agor

Cwm Rhaeadr Forest towards Mynydd Du in the Brecon Beacons

Mae coedwig yng ngorllewin Cymru wedi ail agor ar ôl cwblhau gwaith dau fis o dorri coed.

Roedd y gwaith yng Nghoedwig Cwm Rhaeadr ger Llanymddyfri yn golygu teneuo 3,000 o goed, tua phump y cant o’r goedwig, a thorrwyd pinwydd Douglas, pyrwydd Norwy a phyrwydd Sitka a’u cludo ymaith.

Mae hyn wedi agor llawr y goedwig gan alluogi rhagor o blanhigion a choed ifanc i dyfu ar y ddaear, ac yn darparu cynefin mwy amrywiol i fywyd gwyllt megis y barcud coch ac adar eraill sy’n nythu.

Meddai Brian Hanwell, rheolwr ardal lleol Cyfoeth Naturiol Cymru:“Mae Cwm Rhaeadr yn goedwig hardd, yn gynefin arbennig ar gyfer bywyd gwyllt ac yn lle gwych i ymweld.

“Mae’r gwaith cynaeafu coed wedi cael ei wneud yn sensitif a bydd yr effaith weledol yn gwella’n fuan.

“Nawr mae’n well i’r coed, yn well i fywyd gwyllt ac yn y pen draw yn well lle i ymwelwyr a phobl leol sydd wrth eu bodd yn dod yma.”

Mae’r coed yng Nghwm Rhaeadr wedi cael eu teneuo’n rheolaidd ers i’r tir gael ei blannu gyntaf yn 1947.

Mae hynny wedi helpu i ddatblygu’r goedwig yn atyniad lleol gwych i gerddwyr, yn ogystal â denu pobl fwy egnïol i’r llwybr beicio mynydd sydd yno.

Bydd y gwaith hefyd yn sicrhau y bydd y coetiroedd - sydd wedi ennill dwy wobr aur am ragoriaeth yn y Sioe Fawr - yn dal i gael eu rheoli i'r safonau uchaf.

Bydd tua 1,200 tunnell o bren (neu 60 llwyth lori) yn cael ei anfon i felinau llifio lleol i’w ddefnyddio mewn adeiladu, ffensio, fel sglodfyrddau neu fel bio danwydd gan roi hwb werdd a swyddi i fusnesau lleol.

Bydd gweithredoedd cludiant CNC yn parhau am ychydig felly cynghorir pobl sy’n defnyddio’r llwybr beicio mynydd a’r llwybrau cerdded i fod yn ofalus wrth agosáu at unrhyw gerbydau gwaith. Dylent basio pan fydd y gweithredwr wedi rhoi arwydd ei bod yn ddiogel iddynt wneud hynny.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru