Dirywiad y Gylfinir “yn fater o bwys cenedlaethol”

Curlew

Gallai un o adar mwyaf eiconig Cymru fod wedi diflannu yma mewn llai nag 20 mlynedd oni fydd camau brys yn cael eu cymryd yn ôl grŵp o arbenigwyr.

Cyfarfu’r grŵp “Gylfinir Cymru / Curlew Wales” â Hannah Blythyn, Gweinidog yr Amgylchedd, Llywodraeth Cymru, ar ddydd Mercher, 14 Tachwedd ac mae’n dweud ei fod yn hapus ag ymateb cadarnhaol y Gweinidog.

Mae’r gylfinir yn aderyn eiconig sy'n nythu yng nglaswelltiroedd yr ucheldir a'r iseldir ag iddo le arbennig yng nghalonnau a meddyliau llawer o bobl Cymru.

Rhwng 1995 a 2016 cafwyd gostyngiad o 63% yn niferoedd gylfinirod oedd yn bridio yng Nghymru ac mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn ofni y gallai fod llai na 400 o barau bridio ar ôl yn y wlad erbyn hyn. 

Yn dilyn y cyfarfod, meddai Patrick Lindley, Uwch Adaregydd CNC a chynullydd Gylfinir Cymru:

“Mae’r aderyn prydferth hwn yn ymgorffori mannau gwyllt ac mae ei alwad atgofus yn tanio amrywemosiynau.

“Mae eu niferoedd yn gostwng drwy Ewrop ac mae pwysigrwydd byd-eang poblogaeth fridio’r DU yn golygu fod y gylfinir yn un o’r prif flaenoriaethau o safbwynt cadwraeth adar yng Nghymru.

"Yn y cyfarfod, mi wnaethom ni bwysleisio bod yr adar hyn, oedd ar un adeg i’w cael dros ardal eang, yn dioddef oherwydd gostyngiad parhaus yn eu niferoedd a’u gwasgariad yng Nghymru a'r DU. 

"Os na fydd camau cadwraeth brys yn cael eu cymryd nawr, rydym yn ofni o ddifrif y gallwn golli’r gylfinir fel rhywogaeth sy'n bridio yng Nghymru, o fewn y 10-15 mlynedd nesaf.

"Er mwyn gwella sefyllfa'r gylfinir bydd angen gweithio ar y cyd ac mae cefnogaeth uwch wleidyddion yn hanfodol yn hyn o beth.

"Gwnaethom bwysleisio’r angen am weithredu ar fyrder a chydnabyddiaeth wleidyddol o sefyllfa'r gylfinir i helpu i wrthdroi'r dirywiad ac roeddem yn falch o gael ymateb cadarnhaol gan y Gweinidog."

Mae Gylfinir Cymru / Curlew Wales yn fenter gydweithredol sy'n cynnwys 16 o sefydliadau, ac sy'n annog amrywiaeth o randdeiliaid i ddod at ei gilydd i helpu i wrthdroi dirywiad y Gylfinir.

Y rhai a fynychodd y cyfarfod yr wythnos hon gyda’r Gweinidog oedd Rachel Evans (Cyfarwyddwr Cymru, Cynghrair Cefn Gwlad), Rachel Taylor (Uwch Ecolegydd, BTO Cymru), Neil Lambert (Pennaeth Rheoli Cadwraeth, RSPB Cymru), Mick Green (Cadeirydd, Cymdeithas Adaryddol Cymru), Amanda Perkins (Rheolwr Prosiect Curlew Country), Patrick Lindley (Uwch Adaregydd CNC), Mark Isherwood (Aelod Cynulliad Ceidwadol ar gyfer Gogledd Cymru).

Meddai Hannah Blythyn

“Cawsom drafodaeth ddefnyddiol iawn am y gylfinir yng Nghymru a’r DU yn ein cyfarfod. Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru yn cael ei gynrychioli ar y Grŵp Gweithredu ac edrychaf ymlaen at glywed mwy am y camau y bydd y grŵp yn eu cymryd i ddiogelu'r gylfinir yng Nghymru ar gyfer y dyfodol. "

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru