Mynd ar drywydd gyrwyr anghyfreithlon oddi ar y ffordd

Mae pobl sy’n gyrru cerbydau oddi ar y ffordd trwy goedwigoedd Cymru yn wynebu cosbau llym gan Cyfoeth Naturiol Cymru a’r heddlu.

Gwelir bod nifer y bobl sy’n gyrru beiciau gwlad a cherbydau 4x4 ar lwybrau troed, llwybrau ceffylau ac ar draws tir agored wedi bod yn cynyddu.

Wrth gwrs mae hyn yn beryglus, ond mae hefyd yn difetha’r mwynhad a gaiff defnyddwyr cyfreithlon y goedwig, yn ogystal â niweidio’r amgylchedd a gwastraffu arian y trethdalwyr ar drwsio’r difrod.

Fel yr esbonia Michael Cresswell, rheolwr coetir Coed y Cymoedd ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae ein coedwigoedd a’n hardaloedd mynediad agored yn llefydd gwych i bobl ymlacio a mwynhau byd natur, ac rydym eisiau gwneud yn siŵr y gallan nhw wneud hyn mewn heddwch. Felly, rydym yn cymryd camau ledled y wlad i atal gweithgareddau’r rhai sy’n gyrru’n anghyfreithlon oddi ar y ffordd.”

Yn Nyffryn Ceiriog ger Wrecsam, mae gyrru anghyfreithlon oddi ar y ffordd yn broblem gynyddol.

Yma, mae CNC wedi uno â Heddlu Gogledd Cymru, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam a thirfeddianwyr fel ystâd Nantyr, i gyfyngu ar fynediad i goedwig Nantyr trwy osod ffens a chamfa geffylau yn lle’r giât derfyn, a thrwy osod ffensys ar lwybr ceffylau gerllaw.

Mae beicwyr modur anghyfreithlon wedi bod yn targedu Coedwig Dyfi ers pedair blynedd bellach, ond mae’r broblem wedi gwaethygu yn ystod y 12 mis diwethaf.

Gwelir bod problemau amgylcheddol, problemau iechyd a diogelwch a phroblemau ariannol yn effeithio ar ardal Dyfi, yn ogystal â’r difrod a wneir i seilwaith y goedwig.

Ymhellach, mae CNC wedi gorfod talu costau clirio a glanhau ar ôl i yrwyr anghyfreithlon oddi ar y ffordd o’r tu allan i’r ardal wersylla yn y goedwig – rhywbeth sydd hefyd yn ychwanegu at y perygl o weld tân yn cynnau yn y goedwig.

Ac mae ffermwyr ac aelodau o’r cyhoedd a fentrodd herio’r gyrwyr anghyfreithlon hyn wedi cael eu bygwth â thrais.

Yn ôl Robert Williams, rheolwr ardal Coedwig Dyfi, CNC:

“Rydym wedi bod yn gweithio gyda Heddlu Dyfed Powys a Heddlu Gogledd Cymru, tirfeddianwyr a thrigolion yr ardal i weld sut, ble a phryd y mae beiciau oddi ar y ffordd yn dod i’r goedwig.

“Mae ein gwaith caled yn dechrau dwyn ffrwyth, oherwydd mae Heddlu Gogledd Cymru eisoes wedi cyhoeddi 10 o hysbysiadau gyrru gwrthgymdeithasol eleni.”

Dywedodd y Rhingyll Rob Taylor o Dîm Troseddu Cefn Gwlad Heddlu Gogledd Cymru:

“Mae’r difrod y gall gyrru oddi ar ffyrdd ei wneud yn ofnadwy, ac weithiau gallai adfer y tir gymryd blynyddoedd.

“Mae llawer o’r ardaloedd anghysbell hyn yn hynod warchodedig, ac wedi’u dynodi’n Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig. Mae difrodi un yn drosedd ddrwgweithredol, un ogystal â difetha’r ardal ar gyfer mwyafrif y gymuned ddeddfgar.

"Parhawn i gydweithio’n agos â CNC, ac i geisio atal y gweithredoedd hyn a dal troseddwyr.”

Ac mae’r frwydr yn parhau yn ne Cymru.

Yn gynharach yn y mis aeth swyddogion CNC ati i gynorthwyo Heddlu De Cymru mewn ymgyrch i dargedu gyrwyr oddi ar y ffordd mewn coedwigoedd yn ardal Maesteg, Pen-y-bont ar Ogwr.

Cafodd pump o bobl eu rhybuddio am droseddau gyrru gwrthgymdeithasol a chafodd un beic modur ei atafaelu.

Ychwanega Michael Cresswell:

“Bu’r ymgyrch yn llwyddiant mawr, nid yn unig o ran gorfodaeth ond hefyd gan ein bod wedi cael cyfle i siarad â phobl sy’n defnyddio’r goedwig i esbonio’r hyn rydym yn ei wneud a pha mor bwysig yw gwarchod ein coedwigoedd.

"Nid yn unig mae cerbydau anghyfreithlon yn tarfu ar lonyddwch a thawelwch y goedwig, ond maen nhw hefyd yn beryglus i eraill ac iddyn nhw eu hunain, a hefyd maen nhw’n niweidio coed a llwybrau, yn cynyddu’r perygl llifogydd i gymunedau lleol trwy niweidio nentydd a draeniau ac yn amharu ar blanhigion ac anifeiliaid.”

Ac wrth i’r frwydr yn erbyn gyrwyr anghyfreithlon oddi ar y ffordd ddwysáu, mae CNC hefyd yn parhau i groesawu gyrwyr cyfreithlon oddi ar y ffordd, gan arwain Grŵp Llywio Beiciau Modur Oddi ar y Ffordd Cymru (WORMS) yn ogystal â gweithio gyda grwpiau oddi ar y ffordd fel Legal Forest Riders.

Ymhellach, mae CNC yn gweithio gyda’r Motor Sports Assocation i gefnogi a rheoli digwyddiadau ar ei dir, gan gynnwys Rali GB Cymru, yr achlysur mwyaf o’i fath i gael ei gynnal yng nghoedwigoedd Cymru, yn ogystal â nifer o ralïau lleol eraill.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru