Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Ymgynghoriad ar benderfyniad trwydded gwastraff

Cyfoeth Naturiol Cymru logo

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cyhoeddi ei fod yn debygol o roi trwydded amgylcheddol i Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau i weithredu gorsaf storio a throsglwyddo gwastraff yn Noc Penfro.

Daw’r penderfyniad yn dilyn asesiad manwl o gynlluniau’r cwmni, a chyngor gan arbenigwyr eraill yn cynnwys Iechyd Cyhoeddus Cymru a Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru.

Ond cyn gwneud penderfyniad terfynol, mae CNC yn cynnal ymgynghoriad pellach â phobl a busnesau lleol a phartneriaid proffesiynol.

Bydd hyn yn rhoi cyfle i bobl ddarllen asesiad CNC o gais y cwmni a deall sut y cyrhaeddodd ei benderfyniad. Bydd hefyd yn rhoi’r cyfle i bobl grybwyll unrhyw wybodaeth newydd berthnasol na chafodd ei hystyried yn barod.

Bydd angen cyflwyno sylwadau pellach i CNC erbyn 18 Hydref 2019, ac ar ôl hyn bydd yn gwneud ei benderfyniad terfynol ynglŷn â’r drwydded.

Meddai Gavin Bown, Rheolwr Gweithrediadau, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydyn ni'n ddiolchgar i bawb a ymatebodd i'n hymgynghoriad - mae gwybodaeth leol yn bwysig, ac rydyn ni wedi ystyried pob sylw rydyn ni wedi'i dderbyn.

“Ar ôl adolygu’r rhain, ac asesu’r wybodaeth a ddarparwyd gan Awdurdod y Porthladd yn ei gais, rydym yn fodlon fod ganddynt y cynlluniau cywir mewn lle i weithredu’r safle hwn yn ddiogel heb niweidio pobl leol a’r amgylchedd.

“Os byddwn yn bwrw ymlaen i roi’r drwydded hon, bydd y safle yn cael ei reoleiddio a’i archwilio’n ofalus gan ein swyddogion i sicrhau ei fod yn gweithio o fewn amodau’r drwydded.”

Os bydd yn cael trwydded amgylcheddol, mae Awdurdod Porthladd Aberdaugleddau yn bwriadu caniatáu i fusnesau sy’n defnyddio’r porthladd storio gwastraff dros dro ar y safle, cyn ei drosglwyddo i rywle arall.

Mae’r mathau o wastraff mae’n bwriadu eu storio yn cynnwys gwastraff amheryglus, gwastraff o gartrefi wedi’i fyrnu, a gwastraff pren rhydd wedi’i brosesu y gellir ei ddefnyddio i gynhyrchu ynni.

Mae copi o ddogfen benderfyniad drafft CNC i’w gweld ar wefan CNC. Mae copi caled hefyd ar gael ar gais drwy ein tîm trwyddedu.

Rhaid derbyn yr holl sylwadau yn ysgrifenedig erbyn 18 Hydref 2019 i permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk neu:

Arweinydd Tîm Trwyddedu (Gwastraff), Cyfoeth Naturiol Cymru, Gwasanaeth Trwyddedu (Caerdydd), Tŷ Cambria, 29 Heol Casnewydd, Caerdydd, CF24 0TP

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.