Ymgynghoriad ar gais trwydded cynllun hydro

Rydym yn gwahodd pobl i gyflwyno eu sylwadau ar gais am drwydded dynnu a chronni dŵr ar gyfer cynllun ynni newydd yn Nyffryn Conwy.

Mae RWE Innogy UK wedi gwneud cais i dynnu dŵr o’r Afon Conwy i gyflenwi eu cynllun hydro newydd arfaethedig ym Metws y Coed.

Bydd CNC nawr yn cynnal asesiad trylwyr o gynigion y cwmni i ganfod a ellir tynnu’r dŵr gan effeithio cyn lleied ag sydd bosibl ar yr amgylchedd - gan gynnwys Coedwig Ffos Noddun a ddynodwyd yn SoDdGA.

Fel rhan o’r asesiad bydd CNC yn gofyn i’r gymuned leol a sefydliadau allweddol ddarparu sylwadau a gwybodaeth berthnasol.

Bydd yn ofynnol i’r cynllun hefyd gael rhagor o ganiatadau gan CNC yn ogystal â chaniatâd cynllunio gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau’r Gogledd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r afon Conwy yn ased naturiol pwysig ar gyfer yr ardal a byddwn yn cynnal asesiad trylwyr o’r cynigion cyn penderfynu a fydd y cynllun yn cael ei ddatblygu ai peidio.

“Rydym yn croesawu sylwadau gan y gymuned leol a allai fod yn berthnasol i’r cais.”

Bydd CNC yn cynnal sesiwn galw-heibio i drafod y cynigion gyda phobol yng Ngwesty Waterloo, Betws y Coed, rhwng 3.00pm-7.00pm ar ddydd Iau 12 Tachwedd.

Bydd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn parhau tan 19 Tachwedd 2015.

Gellir gwneud sylwadau ynghylch y cais yn ysgrifenedig, gan ddyfynnu enw’r ymgeisydd a’r cyfeirnodau  WPCC3508 a WPCC3510 i Tîm Trwyddedu Adnoddau Dŵr, Canolfan Drwyddedu Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, 29 Heol Casnewydd, Tŷ Cambria, Caerdydd CF24 0TP.

Neu drwy e-bost i  permittingconsultations@naturalresourceswales.gov.uk

Gellir gofyn unrhyw gwestiynau cyffredinol am y cais am drwydded drwy ffonio  0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru