Ymgynghoriad ynghylch Gwaith Biomas Margam ar y gweill

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gwahodd pobl i gyflwyno sylwadau ynghylch cais gan Margam Green Energy Limited am drwydded amgylcheddol i weithredu llosgwr pren gwastraff ym Margam, Castell-nedd Port Talbot.

Yn awr, bydd y rheoleiddiwr amgylcheddol yn cynnal asesiad manwl ar gynigion y cwmni er mwyn canfod a fydd modd i’r cyfleuster weithredu heb effeithio trigolion yr ardal na’r amgylchedd.

Fel rhan o’r asesiad, gofynnir i’r gymuned leol a sefydliadau hollbwysig fel y Bwrdd Iechyd Lleol gyflwyno sylwadau a gwybodaeth berthnasol.

Dim ond os bydd yn fodlon na fydd y cyfleuster yn niweidio iechyd trigolion yr ardal nac yn niweidio’r amgylchedd y bydd y sefydliad yn caniatáu’r drwydded.

Dywedodd Mary Youell o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Byddwn yn mynd ati i asesu’r cynigion yn fanwl cyn penderfynu a fydd y fenter yn cael bwrw ymlaen, ai peidio.

“Rydym yn ymgynghori’n eang, a byddem yn croesawu sylwadau gan y gymuned leol, yn cynnwys gwybodaeth leol a allai fod yn berthnasol i’r cais.

“Rydym yn sylweddoli fod pren gwastraff yn adnodd pwysig a allai roi hwb i economi’r ardal – ond rhaid iddo gael ei ailgylchu a’i ailddefnyddio mewn modd cyfrifol.

“Os gwnawn ni ganiatáu’r drwydded, bydd yn cynnwys amodau llym er mwyn gwarchod pobl a’r amgylchedd, a bydd yn cael ei rheoleiddio’n ofalus gan ein swyddogion drwy gydol yr amser y bydd ar waith.”

Byddai’r cyfleuster arfaethedig yn cynhyrchu oddeutu 38 megawat o drydan yn sgil y pren gwastraff. Mae hyn yn ddigon i roi pŵer i 65,000 o gartrefi, a byddai’n cael ei fwydo i’r Grid Cenedlaethol, yn ogystal â chael ei ddefnyddio o bosibl i wresogi’r ardal.

Bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar waith tan Ddydd Mawrth 24 Mehefin 2014.

Gall pobl weld y cais yn swyddfa Cyfoeth Naturiol Cymru ym Maes Newydd, Llandarsi. Mae’r Gofrestr Gyhoeddus ar agor Ddydd Llun i  Ddydd Gwener (ac eithrio ar Ŵyl y Banc), 9.30am tan 4.30pm, ac mae wedi’i lleoli yn Cyfoeth Naturiol Cymru, Maes Newydd, Llandarsi, Castell-nedd Port Talbot, SA10 6JQ. Cynghorir pobl i ffonio 01792 325526 i siarad â aelod o staff cyn ymweld, a all gynorthwyo, darparu cyngor technegol ac ateb cwestiynau.

Hefyd, gellir gofyn i Cyfoeth Naturiol Cymru am gopïau electronig.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru