Gwaith i ddechrau ar amddiffynfeydd llifogydd

Bydd gwaith adeiladu yn dechrau yn y flwyddyn newydd i wella amddiffynfeydd llifogydd i bobl yn fwy na 400 o adeiladau yn Llanelwy.

Daw'r cyhoeddiad ar ôl rhoi caniatâd cynllunio gan Gyngor Sir Ddinbych ar gyfer amddiffynfeydd newydd yn y ddinas.

Bydd contractwyr CNC, Dawnus, yn dechrau gwaith ddiwedd mis Ionawr, gan anelu i gwblhau'r cynllun erbyn 2017 Hydref.

Bydd y gwaith yn codi amddiffynfeydd llifogydd presennol trwy’r ddinas i lawr yr afon o Ffordd Isaf Dinbych.

Yn y cyfamser, mae gwaith eisoes ar y gweill i adeiladu pont newydd yn lle Pont Spring Gardens. Bydd hyn yn cynyddu capasiti yr afon a gostwng lefelau dŵr llif yn Llanelwy.

Dywedodd Keith Ivens, Rheolwr Dwr a Llif i Ogledd Cymru i CNC: "Bydd y cynllun hwn yn gwneud gwahaniaeth go iawn i bobl sy'n byw a gweithio yn Llanelwy wnaeth ddioddef llifogydd dinistriol ym mis Tachwedd 2012 ac sydd wedi byw gyda'r bygythiad o lifogydd am flynyddoedd lawer.

"Er nad allwn bob amser yn atal llifogydd rhag digwydd, credwn fod gennym gynllun cadarn ar gyfer Llanelwy a fydd yn lleihau'r risg yn sylweddol ac yn rhoi tawelwch meddwl i bobl yn y ddinas.

"Rydym yn ddiolchgar i drigolion lleol am eu cefnogaeth, a byddwn yn cadw mewn cysylltiad gyda pobol leol am y gwaith ar hyd bob cam o'r ffordd."

Unwaith y bydd wedi'i gwblhau, bydd y cynllun hefyd ddod â manteision hamdden i'r ddinas drwy wella llwybrau troed a seiclo.

A bydd yn rhoi hwb i fioamrywiaeth drwy blannu coed a chlychau glas, a gosod blychau adar ac ystlumod.

Nes bod y cynllun wedi'i gwblhau, bydd mesurau tymor byr i leihau perygl llifogydd yn parhau ar yr afon Elwy.

Mae hyn yn cynnwys gosod rhwystrau llifogydd dros dro pan fo angen ar hyd darn 150 metr o'r afon.

Gall unrhyw un sy'n pryderu am lifogydd ddarganfod eu perygl, ac os oes gwasanaeth rhybuddio lifogydd am ddim ar gael yn eu hardal drwy ffonio'r llinell llifogydd ar 0345 988 1188 neu drwy ymweld â www.naturalresources.wales/flooding.

Ceir rhagor o wybodaeth am y cynllun rheoli perygl llifogydd Llanelwy ar wefan CNC naturalresources.wales/stasaph

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru