Gwaith adeiladu i ddechrau ar gynllun llifogydd Crindau

Llun yn dangos pafiliwn tu ol i faes chwaraee gyda'r afon ar y dde. A llun arlunydd yn dangos arglawdd llifogydd gyda phobl yn eistedd ar derasau glaswellt.

Gwahoddir pobl sy'n byw yng Nghasnewydd i ddigwyddiad galw heibio i ddarganfod mwy am y cynllun diweddaraf i leihau'r risg o lifogydd yn yr ardal.

Bydd y cynllun newydd yn gostwng risg llifogydd mwy na 660 o adeiladau yng Ngrindau a Shaftesbury.  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi penodi Galliford Try i adeiladu'r cynllun llifogydd.

Bydd argloddiau a waliau llifogydd yn cael ei adeiladu ar hyd glannau’r Afon Wysg a Chrindau Pill rhwng traffordd yr M4 a'r brif rheilffordd. Yn ogystal, bydd ardal amwynder newydd yn cael ei adeiladu i wella'r amgylchedd lleol.

Bydd Galliford Try yn y digwyddiad galw heibio ar ddydd Llun 19 Medi yng Nghanolfan Gymunedol Shaftesbury, rhwng 4:30yh ac 8yh, i ateb unrhyw gwestiynau gan pobl am gyfnod adeiladu'r cynllun.

Mae Galliford Try wedi dechrau sefydlu ei brif safle wrth ymyl Harold John Ltd ar Stryd Adelaide.

Meddai Tim England, Rheolwr Perygl Llifogydd yn CNC:

“Mae cadw ein cymunedau’n ddiogel rhag llifogydd yn un o’n prif rolau ac mae gan Grindau hanes hir o ddioddef llifogydd llanwol.

“Bydd y cynllun hwn yn gam pwysig tuag at leihau perygl llifogydd i drigolion a busnesau lleol, yn ogystal â gwella’r amwynderau lleol.

"Bydd y digwyddiad galw heibio yn gyfle i bobl siarad â'r cwmni a fydd yn adeiladu’r cynllun, i ddysgu am sut y bydd o fudd i'r ardal, ac i ofyn cwestiynau iddynt am y cyfnod adeiladu.

“Rydym yn hyderus y bydd y cynllun newydd hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i bobl sy’n byw ac yn gweithio yng Nghrindau, sydd wedi byw gyda bygythiad llifogydd ers blynyddoedd lawer.”

Gall pobl sy’n dymuno cael mwy o wybodaeth, ynghyd â’r newyddion diweddaraf am gynllun rheoli perygl llifogydd Crindau, edrych ar http://cyfoethnaturiol.cymru/crindau.

Gall pawb sy’n bryderus ynghylch llifogydd gadarnhau lefel y risg a darganfod a oes gwasanaeth rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim i’w gael yn eu hardal trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188 neu edrych ar http://www.cyfoethnaturiol.cymru/llifogydd

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru