Pryder wrth i dân gwyllt a thanau gwersyll fygwth bywyd gwyllt

A black bag of fireworks on a beach

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gofyn i bobl beidio â defnyddio tân gwyllt na chynnau coelcerthi, yn enwedig mewn mannau fel gwarchodfeydd natur, gan eu bod yn fygythiad i’r bywyd gwyllt sy’n byw yno.

Daw’r cais hwn yn dilyn nifer o ddigwyddiadau mewn sawl gwarchodfa natur ledled Cymru yn ddiweddar.

Cafodd dau fag yn llawn tân gwyllt wedi’i ddefnyddio eu casglu ym maes parcio traeth gwarchodfa natur Ynyslas Dyfi ger Aberystwyth.

Mae llond lle o boteli, caniau a sbwriel cyffredinol wedi’u casglu hefyd ar safleoedd eraill a gaiff eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

Meddai Ali Chedgy, Rheolwr Gwarchodfa Cynorthwyol Ceredigion, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gwarchodfeydd natur yn lleoedd gwych i bobl fwynhau natur a dod yn nes ati, ond maen nhw hefyd yn gartref i’r bywyd gwyllt gwerthfawr, amrywiol a thoreithiog sydd gennym yng Nghymru.

“Rydym yn gofyn i’r holl ymwelwyr fod yn ystyriol o’r adeg y byddan nhw’n ymweld, a bod yn ymwybodol o’r effaith niweidiol a gaiff tân gwyllt, tanau a sbwriel ar y warchodfa.”

Gan ein bod ynghanol y tymor bridio ar hyn o bryd, mae gan nifer o anifeiliaid rai bach neu maent yn eistedd ar nythod.

Gall sŵn tân gwyllt godi ofn a straen ar anifeiliaid gwyllt, gan eu gorfodi i adael eu rhai bach neu eu nythod.

Hefyd, fe allai’r anifeiliaid gael eu hanafu pe baent yn dod i gysylltiad â thân gwyllt byw.

Ac fe allai unrhyw sbwriel a gaiff ei adael ar ôl gynnwys cemegau a allai arwain at loes neu farwolaeth i anifeiliaid pe baent yn eu bwyta.

Ychwanegodd Ali:

“Mae bywyd gwyllt yn rhan bwysig o’n hamgylchedd, ein treftadaeth a’n diwylliant yma yng Nghymru.

“Efallai fod cynnau tân gwersyll neu danio tân gwyllt mewn gwarchodfa natur yn hwyl, ond mae’n beryglus i fywyd gwyllt, y cynefinoedd sy’n gartrefi iddynt, a’r bobl sy’n byw gerllaw.”

Mae rhai gwarchodfeydd natur ledled Cymru yn Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig (SoDdGA) neu’n Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA).

Golyga hyn eu bod yn cael eu gwarchod gan y gyfraith ac y gallai unrhyw niwed iddynt gael ei ystyried fel trosedd.

Os gwelwch chi bobl yn cynnau tanau neu’n tanio tân gwyllt ar Warchodfa Natur Genedlaethol, cysylltwch â llinell argyfwng 24 awr Cyfoeth Naturiol Cymru ar 0800 807060.