Clarks UK yn ariannu goleuadau rhad-ar-ynni ar gyfer Tŷ Hafan

Clarks maple syrup

Mae cyflenwr sudd masarn mwyaf Prydain wedi ariannu goleuadau rhad-ar-ynni ar gyfer Tŷ Hafan ar ôl torri rheoliadau amgylcheddol sydd â’r nod o leihau faint o wastraff deunyddiau pacio a anfonir i safleoedd tirlenwi.

Yn dilyn ymchwiliad gan Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), darganfuwyd nad oedd Clarks UK, sydd wedi’u lleoli yng Nghasnewydd, wedi cofrestru dan y Rheoliadau Rhwymedigaethau Cyfrifoldeb Cynhyrchwyr.

Yn hytrach na llusgo’r mater drwy’r llysoedd, gall CNC erbyn hyn ddefnyddio Sancsiynau Sifil pan fydd cwmni’n rhoi rhodd elusennol i achos amgylcheddol yn dilyn rheoliadau newydd a gyflwynwyd yn 2010.

Cynigiodd Clarks UK gyfrannu £2,800 tuag at uwchraddio system oleuadau hosbis Tŷ Hafan yn Y Sili, Y Barri. Fel arfer, byddai’r rhodd yn mynd i elusen sy’n gysylltiedig â’r drosedd (e.e. i glwb pysgota am lygru afon), ond cytunodd CNC a Clarks UK i roi goleuadau hir oes, rhad-ar-ynni i’r hosbis.

Meddai John Davies, uwch-swyddog amgylchedd yn Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae gwastraff sy’n cael ei anfon i safleoedd tirlenwi yn hytrach na chael ei ailgylchu yn wastraff adnoddau ac yn cyfrannu at newid hinsawdd, ac mae’r rheoliadau yma’n rhoi stop ar hynny.

“Roedd y cynnig rywfaint yn wahanol i’r cynigion rydym wedi’u cael yn y gorffennol, oherwydd nid yw Tŷ Hafan yn elusen amgylcheddol. Ond gan fod yr arian yn cael ei ddefnyddio ar gyfer prosiect rhad-ar-ynni, cafodd y cynnig ei dderbyn.

“Ers iddo gael ei greu mae gan CNC y pŵer i gyflwyno sancsiynau sifil yn hytrach nag erlyn, ac mae enghreifftiau o’r fath yn enghraifft wych o’r modd y gellir ei ddefnyddio i sicrhau’r canlyniad gorau.”

Rhaid i fusnesau sydd â throsiant dros £2 miliwn a mwy na 50 tunnell o wastraff deunyddiau pacio gofrestru gyda CNC neu gynllun cydymffurfio a chyflwyno tystiolaeth yn ymwneud ag adfer ac ailgylchu deunyddiau pacio.

Cofrestrodd Clarks UK gyda CNC am y tro cyntaf eleni, ond cyfaddefodd y cwmni nad oeddent o bosibl wedi cofrestru yn y gorffennol ac nad oeddent wedi dilyn y rheoliadau.

Ar ôl ymchwilio i’r mater, darganfuwyd bod Clarks UK wedi mynd y tu hwnt i’r cyfyngiadau pacio a throsiant ar gyfer 2013 a 2014, gan arbed oddeutu £3850 o’r herwydd.

Yn yr achos hwn, bu’n rhaid i’r cwmni ddangos eu bod bellach yn cydymffurfio trwy gofrestru fel cynhyrchydd deunyddiau pacio a pharhau i gydymffurfio â’r rheoliadau.

Os oes unrhyw fusnes yng Nghymru yn trin, yn defnyddio neu’n gweithgynhyrchu llawer o ddeunyddiau pacio, ac os ydynt yn ansicr a oes angen iddynt gofrestru ai peidio, gallant anfon e-bost at packaging@cyfoethnaturiolcymru.gov.uk.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru