Cyrch gwastraff anghyfreithlon yng Ngheredigion

Cymraeg i ddilyn

Fore heddiw bu Swyddogion Troseddu Amgylcheddol o Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn defnyddio gwarantau chwilio mewn nifer o safleoedd yn ardal Aberaeron, Ceredigion mewn cysylltiad ag amheuon o weithgareddau gwastraff anghyfreithlon. 

Cafodd pedwar o bobl o’r ardal eu harestio a’u cymryd i’r ddalfa, sef tri gŵr 74, 57 a 40 oed, ac un wraig 65 oed.  Ar hyn o bryd maent yn disgwyl cael eu holi. 

Mae tystiolaeth yn cael ei chasglu ar hyn o bryd, ac yn cael ei hadolygu wrth i CNC ystyried y camau gorfodi priodol. 

Cynorthwywyd y cyrch gan swyddogion Heddlu Dyfed Powys, Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru, Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch a Chyngor Sir Ceredigion. 

Meddai Lyn Richards, Arweinydd Tîm Troseddu Amgylcheddol, CNC: 

 “Gall y rhai sy’n gweithredu’n anghyfreithlon danbrisio a thanseilio busnesau cyfreithlon, felly os ydym o’r farn nad yw rhywun yn ufuddhau i’r rheolau, byddwn yn ymchwilio i’r mater ac yn gweithredu. 

“Mae gan weithredwyr gwastraff reolau caeth ac mae rheswm da pam y maen nhw’n gorfod ufuddhau iddynt - i sicrhau fod busnesau’n cael yr un tegwch, a bod pobl a’r amgylchedd yn cael eu diogelu.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru