Pysgota am iechyd gwell

Two fishermen catching a fish in a river

Mae’r gwanwyn yn y tir a phawb yn dechrau meddwl am yr awyr agored. Beth allai fod yn well na threulio rhywfaint o amser ar lan llyn neu afon yn pysgota?

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) y gwerthu tua 60,000 o drwyddedau pysgota â gwialen bob blwyddyn ac mae’r pysgotwyr sy’n eu prynu yn gwybod yn iawn am y ffyrdd y mae pysgota’n helpu’r amgylchedd ac yn rhoi hwb i economi Cymru.

Ond beth am fuddiannau cymdeithasol ac iechyd pysgota? Ydi’r rhai sy’n cymryd rhan yn y diddordeb poblogaidd hwn yn mwynhau gwell lles corfforol a meddyliol?

Meddai Rob Evans, Cynghorydd Pysgodfeydd Dŵr Croyw i CNC:

“Mae pysgota’n weithgaredd hamdden iachus i bobl, hen ac ifanc, i’w fwynhau. Mae rhyw gred boblogaidd mai gweithgaredd llonydd yw hwn sy’n golygu fawr mwy nag eistedd yn llonydd, gwneud nemor ddim a dal llai. Ond mae’r gwirionedd yn hollol wahanol.

“Mae amrywiaeth y gweithgaredd corfforol mewn pysgota yn ei gwneud yn gamp sy’n galluogi pobl nad ydynt yn heini i ddod yn fwy heini a datblygu hyder, ffitrwydd a sgiliau newydd.

“A gall pysgotwyr aros yn gorfforol heini ymhell wedi i’w gallu i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgareddau hamdden eraill ddirywio.”

Mae pysgota’n cyfrannu at iechyd a lles mewn tair ffordd.

Mae’r gwahanol lefelau o weithgarwch corfforol yn addas i’r rhai nad ydynt yn egnïol, pobl sy’n dod dros salwch a phobl hŷn nad ydynt o bosibl yn cymryd rhan mewn chwaraeon eraill.

Mae’n golygu bod mewn cysylltiad â’r amgylchedd naturiol ac mae hyn yn helpu i gynnal iechyd meddwl cadarnhaol, taclo straen a gall ategu rhaglenni i bobl sy’n dioddef salwch meddwl.

Mae’n annog adeiladu perthynas, gwneud cysylltiadau a chymryd rhan mewn bywyd cymdeithasol, sy’n hanfodol i les a heneiddio’n iach.

Ychwanegodd Rob:

“Mae pysgota’n rhoi cyfle i bobl gael rhan mewn gwella’u cymuned drwy gynlluniau gwirfoddoli fel adfer afonydd a datblygu partneriaethau ag awdurdodau lleol a grwpiau’r trydydd sector.

“Mae’n helpu pobl ifanc sydd wedi’u heithrio’n gymdeithasol i ddatblygu sgiliau personol a chymdeithasol a bu’n arbennig o werthfawr yn eu tynnu o dor-cyfraith ac ymddygiad gwrthgymdeithasol.”

Mae gan Gymru gyfoeth o gyfleoedd pysgota o ansawdd uchel sy’n denu ymwelwyr o bell ac agos ac mae’r amcangyfrifon diweddaraf yn awgrymu ei fod yn werth oddeutu £150 bob blwyddyn i’r economi.

P’un ai’ch bod yn bysgotwr profiadol neu’n newydd i’r gamp bydd angen trwydded pysgota â gwialen arnoch i bysgota a gellir prynu trwyddedau 2015 ar-lein, dros y cownter ym mhob Swyddfa Bost ac ar y ffôn. Os ydych o dan 12 oed nid oes angen trwydded arnoch ac mae gostyngiadau ar gael i bysgotwyr hŷn a rhai llai abl.

Rhagor o wybodaeth am dryddedau pysgota.

Mae yna gannoedd o glybiau pysgota cymunedol ledled Cymru sy’n cynnig pysgota gwerth chweil a digon o wybodaeth ar-lein sy’n rhoi cymorth a chanllawiau i bysgotwyr o bob gallu.

I ddarganfod mwy ewch i