Saernïo gyrfa mewn coedwigaeth

Photo of Caroline Riches with a saw

Mae coedwigwraig o Gymru, ddechreuodd fel prentis, wedi cael enwebiad i’w hethol i Gyngor Cenedlaethol Sefydliad y Ceodwigwyr Siartredig (ICF).

Dechreuodd Caroline Riches, sy’n gweithio fel Cynllunydd Coedwigoedd i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC), ei gyrfa mewn coedwigaeth fel prentis, gan ddysgu sgiliau ymarferol fel defnyddio llifiau cadwyn a strimwyr, ac mae wedi datblygu i fod yn rheolwr coedwigoedd. 

Mae Caroline, sy’n dod o Lanymddyfri, gorllewin Cymru, bellach wedi cael ei chymeradwyo gan ei chydweithwyr proffesiynol a bydd yn sefyll fel ymgeisydd i Gyngor Cenedlaethol Sefydliad y Ceodwigwyr Siartredig yn ddiweddarach yn y mis. 

Dywedodd Caroline:

“Mae sefyll fel ymgeisydd i Gyngor Cenedlaethol Sefydliad y Ceodwigwyr Siartredig yn fraint. 

“Mae’n gyfnod heriol i bawb ac mae’n rhaid inni addasu i newidiadau mewn polisïau, newid hinsawdd, plâu a chlefydau. 

“Byddaf yn llais cryf dros goedwigaeth yng Nghymru a byddaf yn gyswllt â phob coedwigwr newydd ar lawr gwlad. 

“Rwy’n frwd ynghylch coedwigaeth ac rwy’n credu ei fod yn ddiwydiant croesawgar iawn. 

“Mae pobl o’r tu allan yn tybio mai diwydiant ar gyfer dynion yw coedwigaeth, ond rwy’n anghytuno – pan ddechreuais i roedd nifer y menywod yn y diwydiant ar gynnydd ac erbyn hyn caiff menywod eu cynrychioli’n dda ar bob lefel. 

“Gweithio mewn swyddfa fel rheolwr ariannol roeddwn i’n wreiddiol ond doeddwn i ddim yn hoffi gweithio y tu mewn. Llwyddais i gael prentisiaeth goedwigaeth a dydw i ddim wedi edrych yn ôl. 

“Fel mam brysur i ddau o blant, rydw i wedi bod yn ceisio cyfuno ennill arian a dysgu gyda bywyd teuluol ers deng mlynedd. 

“Llwyddais i ennill nifer o gymwysterau ymarferol gan gynnwys torri coed mawr a choed a chwythwyd gan wynt gyda llif gadwyn. 

“Sylweddolais nad oedd fy maint yn fy rhwystro, gan fod defnyddio’r teclynnau a’r technegau cywir yn golygu nad oeddwn i byth yn rhoi fy hun o dan straen. 

“Es yn fy mlaen i wneud amrywiaeth o swyddi, o weithio gyda chymunedau lleol, i ofalu am hamdden a chynllunio coedwigoedd. 

“Yn ogystal â hyn enillais radd mewn Coedwigaeth a dechrau swydd ddatblygu gyda’r tîm cynllunio coedwigoedd lleol, ble cyfrannais at gynlluniau torri ac ailblannu coed, yn ogystal â rheoli gwaith mewn coedwigoedd. 

“Tra’n gwneud y gwaith hwn gweithiais tuag at gael bod yn aelod proffesiynol o’r ICF. Yn 2017, enillais Wobr Rhagoriaeth am fy nghais a deuthum yn Goedwigwr Siartredig.

“Ar hyn o bryd rwy’n gweithio fel Cynllunydd Adnoddau Coedwigoedd, sy’n cynnwys creu cynlluniau strategol, tymor hir ar gyfer coedwigoedd sy’n cael eu rheoli. 

“Mae coetiroedd yn bwysig iawn yng Nghymru ac mae angen rhagor ohonyn nhw. Maen nhw’n cynnig buddiannau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol. 

“Mae pren yn adnodd cynaliadwy ac adnewyddol. Mae coed yn darparu gweithgareddau hamdden sy’n dda i’n hiechyd a’n lles meddyliol, maen nhw’n helpu lleihau’r risg o lifogydd ac yn gwella ansawdd aer, dŵr a phridd ac maen nhw’n gartref i lawer o’n bywyd gwyllt.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru