Parciau Caerdydd yn ailagor ar ôl cwblhau cynllun llifogydd

Llun o lannau gwyrdd Nant Lleucu gyda waliau llifogydd newydd â cherrig copin llwyd yn rhedeg wrth ochr y glannau

Mae parciau poblogaidd yng nghanol Caerdydd wedi ailagor ar ôl cwblhau rhan o gynllun arbennig i amddiffyn mwy na 400 o gartrefi a busnesau’n well rhag llifogydd.

Gwelir bod ardaloedd y Rhath a Phen-y-lan, y mae Nant Lleucu yn llifo trwyddynt, wedi dioddef llifogydd oherwydd llif uchel a llanw uchel sawl gwaith yn y gorffennol.

Mae asesiad Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) o’r perygl llifogydd yn proffwydo bod oddeutu 200 o adeiladau’n debygol iawn o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn, gyda 200 yn ychwaneg yn weddol debygol o ddioddef un peth.

Cwblhawyd y gwaith yng Ngerddi’r Rheilffordd (y ‘Sandies’), Gerddi Waterloo, ac i lawr yr afon o’r bont droed yng Ngerddi Melin y Rhath gan gontractwr CNC, Dawnus, ym mis Medi, ac erbyn hyn mae mwyafrif yr ardaloedd yn hygyrch ac mae’r holl lwybrau ar agor.

Roedd y gwaith yn cynnwys adeiladu pont newydd dros Heol Waterloo a waliau ac argloddiau newydd i amddiffyn y gymuned rhag lefelau dŵr uchel yn ystod llifogydd.

Ymhellach, mae pont droed a llwybrau newydd wedi’u hadeiladu, ynghyd ag ardal nodwedd â phergola a meinciau yng Ngerddi Waterloo.

Fel rhan o’r cynllun mae coed, gwrychoedd a llwyni newydd wedi’u plannu ac mae tyweirch newydd wedi’u gosod. Bydd ffensys yn parhau i fod o amgylch ambell ardal am wythnos neu ddwy er mwyn i’r planhigion gael cyfle i ymsefydlu.

Meddai Tim England, Rheolwr Gweithrediadau yn CNC:

“Gall llifogydd ddinistrio bywydau pobl, ac mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi’r cyfrifoldeb o amddiffyn cymunedau sydd mewn perygl ledled Cymru arnom ni.

“Caiff y parciau hyn eu trysori gan drigolion yr ardal ac rydym wedi gweld yr angerdd sydd ganddyn nhw dros eu hamgylchedd lleol.

“Ymddiheurwn am darfu ar y gymuned yn ystod yr 20 mis diwethaf, a hoffem ddiolch iddyn nhw am eu hamynedd drwy gydol y gwaith – rydym yn gwerthfawrogi’n fawr.

“Byddwn yn parhau i roi’r diweddaraf iddyn nhw ynglŷn â’r gwaith sy’n weddill yng Ngerddi Nant Lleucu a Gerddi Melin y Rhath, sydd wedi dod i stop dros dro.”

Ymhellach, mae llwyfan gwylio newydd sydd wedi’i adeiladu o gerrig pennant i’w gael bellach yng Ngerddi Melin y Rhath, lle y mae’r model efydd newydd o hen Felin y Rhath wedi’i leoli.

Cafodd y model ei gerflunio gan Rubin Eynon, crefftwr o Dde Cymru, ar y cyd â’r gymuned leol.

Bydd mwy o goed a gwrychoedd yn cael eu plannu drwy gydol yr hydref, ond bydd y parciau’n parhau i fod ar agor.

I gael mwy o wybodaeth am y prosiect, ynghyd â’r manylion diweddaraf, ewch i www.cyfoethnaturiol.cymru/yrhath.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru