Yn galw ar holl ffermwyr Cymru

Mae gan bob ffermwr yng Nhgymrusydd â gwastraff ar eu tir dri mis i gofrestru neu adnewyddu eithriad gyda Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Achubwch y blaenMae hyn yn sicrhau y bydd modd delio â’r gwastraff mewn ffordd nad yw’n achosi niwed i bobl nac i’r amgylchedd.

Gall dim cofrestru neu peidio gydymffurfio â'r eithriad gwastraff arwain at ffermwyr yn wynebu cosbau.

Cofrestrodd nifer o ffermwyr eithriad y tro diwethaf yn 2013. Mae’r rhain bellach ar fin dod i ben, neu angen eu hadnewyddu.

Efallai fod ffermwyr eraill wedi newid eu harferion gweithio ers hynny, a’u bod angen cofrestru am y tro cyntaf.

Mae CNC yn dymuno gweithio gyda ffermwyr a’i gwneud hi mor rhwydd â phosibl iddynt gofrestru.

Ond mae CNC hefyd yn atgoffa ffermwyr y byddent yn cyflawni trosedd pe baent yn mynd i’r afael â gweithred gwastraff heb gael eithriad neu drwydded.

Achubwch y blaenMae wedi creu system ar-lein syml er mwyn ei gwneud hi mor rhwydd ag y bo modd i bobl gofrestru.

Ac er mai mis Medi yw’r dyddiad cau ar gyfer cofrestru, mae CNC yn annog cymaint ag y bo modd o bobl i gofrestru yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst, er mwyn osgoi rhuthr munud olaf.

Mae eithriad gwastraff yn hysbysu CNC fod ffermwyr, o bosibl, yn trin gwastraff, er enghraifft llosgi gwastraff gwyrdd neu ddefnyddio gwastraff adeiladu ar ffyrdd y fferm.

Rhaid i weithgareddau fel adeiladu llwybrau â rwbel/cerrig/sglodion pren, defnyddio teiars ar ben llenni silwair, defnyddio papur fel deunydd gorwedd, a llosgi torion gwrychoedd, gael eu cofrestru.

Mae CNC yn hyrwyddo arferion gorau wrth ffermio a gall gynnig cyngor ynghylch ffyrdd ymarferol a chynaliadwy o weithio fel y gall pob un ohonom chwarae ein rhan wrth warchod y byd rydym yn byw ynddo.

Meddai Caroline Hawkins, Rheolwr Gofal Cwsmeriaid yn CNC:

“Fe gofrestrodd ffermwyr eu heithriadau gwastraff y tro diwethaf yn 2013. Gan y bydd y rhain yn dod i ben yn fuan, rydym yn atgoffa ffermwyr yng Nhgymruo’r angen i’w cofrestru eto.

“Mae modd cofrestru’n rhad ac am ddim, ac mae’n golygu na fydd ffermwyr angen trwydded i ddelio â rhywfaint o wastraff ar eu ffermydd – mae modd cofrestru’n rhwydd ac am ddim ar-lein.

“Cysylltwch â ni i weld sut y gallwn helpu.”

Gall ffermwyr gofrestru arlein.

Yn ôl CNC, ni ddylai gymryd mwy na 15 munud i lenwi’r ffurflen.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru