Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Galw am dystiolaeth ar gyfer ein hadolygiad o saethu

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gofyn am dystiolaeth ynglŷn â’r defnydd o arfau tanio ar y tir a reolir ganddo.

Ar hyn o bryd mae’n defnyddio arfau tanio i gyfyngu ar y niwed a achosir gan blâu ac i ddiogelu cynefinoedd a rhywogaethau.

Mae hefyd yn prydlesu darnau o dir fel y gall trydydd partïon saethu arnynt.

Bydd yr adolygiad yn ystyried a yw arfau tanio’n cael eu defnyddio am y rhesymau priodol, yn y sefyllfaoedd priodol ac yn y ffordd fwyaf cynaliadwy bosibl.

Bydd hefyd yn ystyried sut mae eraill yn defnyddio tir CNC, gan gynnwys ar gyfer saethu ffesantod.

Cafodd yr adolygiad ei alw yng ngoleuni goblygiadau Deddf yr Amgylchedd (Cymru) ac yn dilyn pryderon gan randdeiliaid.

Rhaid i CNC gynllunio a rheoli ei waith trwy sicrhau bod rheoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy wrth ei galon a’i graidd.

Mae yn gofyn am dystiolaeth y gellir ei defnyddio i gyfrannu at yr adolygiad.

Meddai Ceri Davies, Cyfarwyddwr Tystiolaeth, Polisi a Thrwyddedu CNC:

“Rydym yn awyddus i wneud yn fawr o’r tir a reolir gennym er budd pobl, economi ac amgylchedd Cymru.

“Mae hyn yn golygu ystyried y ffordd orau o reoli ein hadnoddau naturiol i greu amgylchedd iach a gwydn a all gynnal ffyniant economaidd a chymdeithasol.

“Fe wyddom y bydd yna farn wahanol ynglŷn â’r defnydd o arfau tanio. Dyna pam rydym eisiau casglu cymaint o dystiolaeth ag y gallwn, gan yr ystod ehangaf bosibl o randdeiliaid.”

Rhaid cyflwyno’r dystiolaeth erbyn 30 Ebrill 2017. Gellir cael canllawiau a manylion llawn am gyflwyno tystiolaeth ar https://naturalresources.wales/about-us/consultations/our-own-consultations/call-for-evidence-use-of-shooting-on-land-managed-by-nrw/?lang=cy

Bydd yr adolygiad yn ystyried y dystiolaeth a gyflwynir ac yn datblygu cynigion ar gyfer defnyddio arfau tanio ar dir a reolir gan CNC.

Bydd ymgynghoriad pellach ynghylch y cynigion, cyn cyhoeddi penderfyniad terfynol.

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.