Arddangos cynllun llifogydd Afon Tregatwg

Afon wedi gorlifo tu ol i dai yn Ninas Powys, 2007

Caiff pobl sy’n byw ac yn gweithio yn Ninas Powys a Sully Moors eu gwahodd i ddigwyddiad ‘galw heibio’ Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) er mwyn darganfod mwy am gynlluniau i leihau’r perygl llifogydd yn yr ardal.

Mae gan fwy na 300 o adeiladau siawns o 1% o ddioddef llifogydd mewn unrhyw flwyddyn yn sgil Afon Tregatwg ac East Brook.

Yn awr, mae CNC yn ystyried dewisiadau ar gyfer lleihau tebygolrwydd llifogydd yn yr ardal ar ôl i nifer o adeiladau ddioddef llifogydd yn 2012.

Bydd y digwyddiad galw heibio’n cael ei gynnal yn Llyfrgell Gymunedol Dinas Powys ar 8 Tachwedd 2017, rhwng 2.00pm a 7.30pm. Bydd CNC yno i roi trosolwg i drigolion yr ardal o’r perygl llifogydd presennol ac i siarad gyda hwy am y dewisiadau sy’n cael eu hystyried i leihau’r perygl.

Meddai Tim England, Rheolwr Perygl Llifogydd yn CNC:

“Mae cadw cymunedau’n ddiogel rhag llifogydd yn agwedd bwysig ar ein gwaith.

“Rydym eisiau i bobl ddod draw fel y gellir codi ymwybyddiaeth ynghylch llifogydd a dysgu mwy am sut y gallai llifogydd effeithio arnynt hwy, a sut rydym yn bwriadu lleihau’r risg.

“Byddwn yno i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan bobl a gwrando ar eu barn ynglŷn â’r gwahanol ddewisiadau sy’n cael eu hymchwilio ar gyfer rheoli llifogydd.

“Mae’r adborth a gawn yn bwysig a bydd yn cael ei ystyried wrth inni barhau i asesu’r dewisiadau hyn, gan bwyso a mesur manteision ac anfanteision pob un, tra’n ystyried y ffactorau cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol.

“Cofiwch alw heibio am sgwrs – byddem yn gwerthfawrogi eich sylwadau.”

Gall y rheini sy’n dymuno cael mwy o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf am arfarniad y cynllun edrych ar www.cyfoethnaturiol.cymru/afontregatwg.

Gall pwy bynnag sy’n pryderu am lifogydd wirio’u perygl llifogydd a darganfod a oes gwasanaeth rhybuddion llifogydd rhad ac am ddim ar gael yn eu hardal trwy ffonio Floodline ar 0345 988 1188 neu edrych ar www.cyfoethnaturiol.cymru/llifogydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru