Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Gwell ansawdd dŵr yn helpu diogelu’r fisglen berlog dŵr croyw

Freshwater Pearl Mussel

Mae ansawdd dŵr mewn afon yn Eryri wedi gwella, sy’n dangos bod prosiect gwerth £3.5m i warchod misglod yn cael effaith positif.

Yn ystod y can mlynedd diwethaf mae niferoedd misglod perlog dŵr croyw wedi gostwng yn ddifrifol.

Mae samplau dŵr yn dangos bod yna fwy o ocsigen yn yr afon a llai o silt.

Erbyn hyn, y rhain yw’r molysgiaid sydd yn y perygl mwyaf drwy’r byd, ac o ganlyniad mae deddfwriaeth genedlaethol a rhyngwladol cryf iawn yn eu gwarchod.

Mewn ymgais i ddiogelu dyfodol y misglod, mae prosiect o’r enw “Perlau mewn Perygl,” sef prosiect cadwraeth Natur LIFE+,sydd  wedi dod i fodolaeth mewn 21 o Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ar hyd a lled y y Deyrnas Unedig

Elain Gwilym, swyddog prosiect CNC, yw arweinydd y prosiect, yn Afon Eden ger Trawsfynydd.

Meddai: “Mae ansawdd dŵr da yn hanfodol i’r misglod, a all fyw ymhell dros 100 mlynedd.

“Mae’r ffigyrau’n dangos bod y prosiect yn mynd i’r cyfeiriad cywir.

“Mae ein samplu yn dangos bod lefel yr ocsigen yn y graean lle mae ei angen ar gyfer y misglod yn gwella.

“Mae hyn yn dangos bod yr afon yn lanach gyda llai o silt a mwy o ocsigen ac yn sgil hyn yn gwella’r cynefin ar gyfer misglod a physgod ifanc.”

Cafodd misglod yr afon hon eu darganfod yn 1997.

Ar y pryd, roedd yn gartref i tua 1300 o fisglod, ond erbyn 2011 roedd y nifer wedi gostwng i rhwng 500 a 600.

Ychwanegodd Elain Gwilym: “Yn rhyfeddol, gall un fisglen lawndwf hidlo 50 litr o ddŵr bob diwrnod, sef oddeutu’r un faint o ddŵr ag y byddech chi’n ei ddefnyddio wrth gael cawod.”

“Wrth hidlo’r dŵr, mae’r misglod yn tynnu gronynnau o’r dŵr i gael bwyd ac yn gwella ansawdd y dŵr ac ecosystem yr afon er budd rhywogaethau eraill.”

“Yn y pen draw mae gwaith i warchod misglod perlog dŵr croyw o fudd i ecosystem yr afon i gyd.”

Rhan hanfodol o’r prosiect yw gweithio gyda’r gymuned a thirfeddianwyr.

Mae hyn yn cynnwys “Perlau yn yr Ystafell Ddosbarth”, sef rhaglen addysgol ar gyfer plant ysgol lleol sy’n esbonio cylch bywyd anarferol y misglod, eu pwysigrwydd i’n hanes diwylliannol, eu dirywiad a’u rôl mewn ecosystemau afonydd.

Stream at Afon Eden

Gwyddom fod misglod perlog dŵr croyw wedi byw yn afonydd Cymru ers cyfnod y Rhufeiniaid.

Credir mai perlau yw un o’r rhesymau pam y goresgynnodd Iŵl Cesar Prydain yn 55CC, ac mae perlau wedi bod yn rhan o deyrndlysau coroni’r Teulu Brenhinol hyd yn oed.

Am fwy o wybodaeth, ewch i wefan Perlau mewn Perygl https://www.pearlsinperil.scot/ neu dilynwch ni ar twitter @MoThe Mussel.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.