Gwell gofal nac edifar: archwiliwch danciau am ollyngiadau

Wrth i’r gaeaf afael a’r tymheredd ddisgyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru’n atgoffa pobl sy’n defnyddio olew i gynhesu eu tai a’u busnesau, i ofalu nad yw eu tanciau’n gollwng.

Gall olew sy’n gwresogi’r cartref beri difrod difrifol i’r amgylchedd, os yw’n gollwng.  Gall ladd planhigion, niweidio bywyd gwyllt, llygru afonydd a halogi dŵr yfed.

Dywedodd Emyr Jones o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Yn ogystal ag achosi difrod amgylcheddol, bydd perchnogion tai’n ymwybodol iawn hefyd o gostau cael olew yn ei le – mae o fudd iddynt ofalu bod eu tanciau’n gweithio’n iawn, felly.

“Gall glanhau olew a gollwyd fod yn gostus iawn hefyd, a gall perchnogion tai  a busnesau wynebu biliau dros £1,000.  Nid ydym am i hyn ddigwydd, a dyna pam yr anogwn ddefnyddwyr olew i archwilio eu tanciau’n rheolaidd.

“Os yw rhywun yn pryderu am ddifrod neu ollyngiad, gallant gysylltu â’n llinell gymorth ar 0800 807060 a bydd swyddog yn falch i’w cynghori.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru