Tymor samplu dŵr ymdrochi yn dechrau

Mae timau o Cyfoeth Naturiol Cymru yn ymweld â thraethau ar hyd a lled Cymru i ddechrau casglu mwy na 2000 o samplau yn barod ar gyfer tymor samplu dŵr ymdrochi 2014.

Bob blwyddyn, mae’r sefydliad yn profi pob un o’r 102 o draethau dŵr ymdrochi ugain gwaith yn ystod y tymor, sy’n dechrau ar 15 Mai ac yn dod i ben ar 30 Medi.

Caiff y samplau eu dadansoddi mewn labordy arbenigol a’u hasesu ar sail meini prawf penodol sy’n berthnasol i ddŵr ymdrochi.

Ar ddiwedd y tymor bydd y canlyniadau’n cael eu casglu ar gyfer pob dŵr ymdrochi ac yn cael eu defnyddio i asesu pa un a yw cyflwr y dŵr yn ‘wael’, yn ‘dda’ ynteu’n ‘rhagorol’. Dyma fydd sail eu dosbarthiad ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Safonau newydd yw’r rhain a gyflwynwyd gan yr UE, ac maen nhw ddwywaith mor llym â’r rheini a ddefnyddiwyd yn y gorffennol.

Yn ôl y rhagolygon presennol, bydd 97% o draethau Cymru yn cyrraedd safon ‘ddigonol’ y flwyddyn nesaf, a’r disgwyl yw y bydd 70% o’r rhain yn cyrraedd safon ‘ragorol’.

Yn ôl Andy Schofield o Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Rydym wedi gweithio’n galed i wella ansawdd ein dyfroedd ymdrochi ac mae hyn, ynghyd â buddsoddiad enfawr gan gwmnïau dŵr, wedi gwneud ein dyfroedd ymdrochi’n lanach nag y maen nhw wedi bod ers ugain mlynedd a mwy.

“Ond allwn ni ddim pwyso ar ein rhwyfau, ac mae ’na waith i’w wneud o hyd i wella ein dyfroedd ymhellach, yn arbennig o ran taclo ffynonellau llygredd bychan, llai amlwg mewn amgylcheddau trefol a gwledig a all gael effaith gronnus.

“Byddwn yn parhau i weithio gyda chwmnïau dŵr, awdurdodau lleol, diwydiannau, ffermwyr a chymunedau i wireddu hyn.

“Mae gennym draethau bendigedig yng Nghymru – traethau rydym yn arbennig o falch ohonyn nhw. Ond mae’n bwysig i bawb wneud ei ran er mwyn helpu i gynnal a gwella ansawdd y dŵr.”

Er mwyn helpu pobl i wneud dewisiadau cytbwys wrth ymdrochi, ar hyn o bryd mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn datblygu ‘app’ newydd a fydd yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i bobl am ansawdd dyfroedd ymdrochi cyn iddyn nhw fentro i’r dŵr.

Bydd yr ‘app’ rhad ac am ddim hwn – y gall defnyddwyr android yn unig ei ddefnyddio ar y cychwyn – ar gael yn Google Play yn ystod yr wythnosau nesaf. Mae hefyd yn cael ei ddatblygu ar gyfer Microsoft ac Iphone.

Yn ystod mis Mai, bydd Cyfoeth Naturiol Cymru a Llywodraeth Cymru yn cynnal ymgyrch i ddathlu Llwybr Arfordir Cymru, ddwy flynedd ers iddo gael ei agor yn swyddogol.

I gymryd rhan, ewch i Llwybr Arfordir Cymru, chwiliwch amdanon ni ar Facebook neu anfonwch drydar atom @walescoastpath gan ddefnyddio’r hashnod #lovethewelshcoast.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru