Apêl i archwilio am ollyngiadau olew

Newquay ditch oil

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymryd camau i atal olew rhag cael effaith ddifrifol ar nant ger Ceinewydd, a allai effeithio ar fywyd gwyllt yr ardal.

Defnyddiodd swyddogion badiau amsugnol i lanhau’r olew ar ôl ei ganfod mewn ffos rhwng Heol y Gof a Phencnwc Isaf. Roedd arogl tanwydd cryf hefyd y tu ôl i’r tai ym Mharc yr Efail.

 

Bu’r swyddogion yn ymweld â thai yn yr ardal ond hyd yma nid ydynt wedi dod o hyd i’r ffynhonnell. Nawr mae CNC yn gofyn i bobl yn Cross Inn, ger Ceinewydd, archwilio eu tanciau a’u pibellau olew ar ôl y digwyddiad.

 

Meddai Jeremy Goddard, Swyddog Amgylchedd, Cyfoeth Naturiol Cymru:

 

“Gall olew niweidio afon a’r bywyd gwyllt sy’n byw ynddi, fel pysgod, pryfed ac adar. Nid yw’n bleserus chwaith i bobl sy’n byw gerllaw.

 

“Er ein bod wedi gallu rhwystro’r llygredd rhag cael effaith ddifrifol ar yr amgylchedd, rydym yn bryderus na ddaethpwyd o hyd i ffynhonnell y llygredd.

 

“Os oes gennych unrhyw gyfleusterau storio olew neu ail-lenwi tanwydd yn yr ardal, archwiliwch hwy am ollyngiadau neu ddifrod.

 

“Os nad oes unrhyw arwyddion o ddifrod, dylech ystyried a yw eich lefelau olew yr hyn ddylent fod neu a ydych yn defnyddio mwy o olew nag y byddech yn ei wneud fel arfer yr adeg hon o’r flwyddyn.

 

“Gallai hyn fod yn arwydd fod olew yn gollwng dan y ddaear heb ichi fod yn ymwybodol o hynny.”

 

Os oes gan bobl unrhyw wybodaeth sy’n gysylltiedig â’r digwyddiad neu os ydynt angen cyngor ynglŷn â beth i’w wneud os byddant yn darganfod gollyngiad, dylent gysylltu â llinell gymorth CNC : 0300 065 3000.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru