Gwrthod trwydded gwastraff ar Ynys Môn

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi gwrthod cais gan gwmni am drwydded amgylcheddol i gyflawni gwaith gwastraff ar Ynys Môn.

Roedd Eaden Homes Limited angen y drwydded i ddefnyddio gwastraff wrth adeiladu ym Morfa, Bae Trearddur.

Roedd hyn yn cynnwys defnyddio 20,000m3 o wastraff er mwyn codi’r tir wrth baratoi i adeiladu datblygiad tai.

Gwrthododd CNC y drwydded am fod cynllun adfer gwastraff y cwmni yn annigonol, ac am nad oedd yn bodloni’r gofynion cyfreithiol.

Gan fod y safle arfaethedig o fewn parthau llifogydd, roedd CNC hefyd yn pryderu nad oedd y cais yn dangos na fyddai codi’r tir yn cynyddu perygl llifogydd i’r ardal gyfagos.

Dywedodd David Powell, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru: “Dim ond os yw cynllun adfer gwastraff cwmni yn bodloni’r prawf cyfreithiol angenrheidiol fyddwn ni yn rhoi trwyddedau amgylcheddol ar gyfer dyddodi gwastraff yn barhaol.

“Mae’n rhaid inni fod yn gwbl hyderus na fydd y weithgaredd yn arwain at unrhyw broblemau amgylcheddol.

“Wedi i ni asesu’r cynnig yma yn drwyadl, nid ydym o’r farn y gallai’r gwaith gael ei wneud yn y lleoliad hwn heb wneud niwed i’r amgylchedd.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru