Prosiect coedwigoedd hynafol yn ennill sêl bendith brenhinol

Wentwood forest near Newport

Mae prosiect pwysig i adfer coedwig hynafol fwyaf Cymru wedi ennill gwobr arbennig.

Bydd hyn yn creu rhwydwaith o brosiectau cadwraeth coedwigoedd ar draws y Gymanwlad, gan warchod coedwigoedd cynhenid er lles cenedlaethau’r dyfodol, a helpu i frwydro newid hinsawdd. 

The Queen's Commonwealth Canopy

Bydd y prosiect- sy’n fenter gydweithredol rhwng Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) a Coed Cadw - yn gwella cyfraniad Coed Gwent at bobl, bywyd gwyllt, a’r economi leol. 

Ac yn awr y mae wedi derbyn achrediad dan fenter Canopi Cymanwlad y Frenhines (QCC). 

Rhaid i brosiectau QCC arddangos eu bod yn defnyddio arferion cadwriaethol cynaliadwy o fewn eu coedwigoedd, a’u bod yn hybu pobl leol i gyd-reoli’r prosiect pan fydd hynny’n bosibl. 

Mae lleoliad Coed Gwent ger Casnewydd yn golygu ei fod yn goedwig gymunedol bwysig, ac yn cael ei defnyddio gan nifer fawr o bobl ar gyfer dibenion hamdden. Mae’r safle hefyd yn lloches i fywyd gwyllt ac yn ffynhonnell gynaliadwy o goed. 

Bydd CNC a Coed Cadw yn cydweithio gyda’r rhanddeiliaid a’r gymuned leol wrth ymchwilio cyfleoedd fydd yn creu rhagor o fuddion lles.

Gall y cyfleoedd gynnwys gweithgareddau hamdden megis beicio neu farchogaeth er enghraifft, neu wella hygyrchedd, neu ddefnyddio Coed Gwent fel gofod agored i wella iechyd meddwl a lles pobl.

Mae gan Goed Gwent hanes hir o blanhigfeydd pinwydd, gan gychwyn yn ôl yn yr 1800au.

Erbyn hyn, mae’r safle yn gymysgedd o binwydd masnachol a choetir hynafol cynhenid.

Adfer Coed Gwent i gyflwr mwy naturiol yw’r her yn awr, a hynny trwy amnewid y pinwydd yn raddol gyda choed llydanddail cynhenid.

Bydd hyn yn ail-greu, gwella, a gwarchod y coetir cynhenid, ac yn cynnal ystod eang o rywogaethau a gwasanaethau ecosystem.

Mae prosiect Coed Gwent yn nodweddiadol fel yr enghraifft fwyaf o’i fath yng Nghymru, ac mae ymysg y mwyaf ym Mhrydain, gan ymestyn dros 1,000 hectar.

Dywedodd Diane McCrea, Cadeirydd Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mewn cydweithrediad â Coed Cadw, dyma enghraifft wych o’n dull cydweithredol ni o reoli adnoddau naturiol mewn modd cynaliadwy.

“Rydym wedi ymroi i adfer Coed Gwent i gyflwr mwy naturiol.

“Trwy weithio gyda’r gymuned leol ac eraill, byddwn yn creu coetir sy’n gryfach yn wyneb newid hinsawdd, pla, ac afiechyd.

“Bydd y prosiect hefyd yn gwella ardal sy’n boblogaidd iawn, ac yn darparu ystod o fuddion i lesiant, a chynnig digon o gyfleoedd ar gyfer hamddena, addysg, a dysgu.” 

Dywedodd Natalie Buttriss, sydd newydd gychwyn ei gwaith fel Cyfarwyddwr Cymru ar gyfer Coed Cadw: 

“Rydym yn hynod falch o fod yn geidwaid i ran helaeth o goedwig hynafol fwyaf Cymru, a hynny’n ddiolch i haelioni ein cefnogwyr. 

“Ers i ni brynu’r safle, ein bwriad yw ei adfer yn araf i’w chyflwr blaenorol- yn llawn o goed llydanddail- ac i arddangos y buddion a ddaw yn sgil gwaith o’r fath. 

“Dyna pam fy mod wrth fy modd gyda’n cydweithrediad â CNC i adfer Coed Gwent ar lefel y dirwedd, a’r ffaith fod y prosiect wedi derbyn achrediad Canopi Cymanwlad y Frenhines. 

“Gyda’n gilydd, gallwn gyflawni llawer mwy nac ar ben ein hunain.” 

Mae Coed Gwent yn cynnal ystod eang o blanhigion ac anifeiliaid, gan gynnwys adar, megis y troellwr mawr, telor y coed, a’r gwybedog mannog; mamaliaid megis y pathew a’r danas; a phlanhigion megis cennin-pedr gwyllt, suran-y-coed, a chlychau’r gog. 

Bydd adfer y goedwig hynafol hon yn help iddi barhau â’i chyfraniad tuag at les economaidd, cymdeithasol, a diwylliannol Cymru- nawr ac yn y dyfodol. 

Gyda’i statws newydd, mae Coed Gwent yn ymuno â choedwigoedd hyd a lled y Gymanwlad- o Ganada i Awstralia a’r Seychelles- oll dan adain y QCC.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru