Lluniau o’r awyr yn dangos lledaeniad clefyd coed yn lleihau.

Aerial view of a group of trees

Mae awyrluniau o goedwigoedd a choedydd o amgylch Cymru yn dangos bod lledaeniad y clefyd coed marwol P. Ramorum (Phytophthora Ramorum) wedi yn llai â chasgliadau’r llynedd.

Daw’r asesiad yn dilyn dau o arolygon hedfan gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn Mai uwchben Gogledd a De Cymru lle’r aethpwyd ati i arolygu coetiroedd a choedwigoedd.

Gwelwyd bod oddeutu 40 o safleoedd yn dangos arwyddion o’r haint, a bydd ymchwiliad pellach yn cael ei gynnal ar y rhain.

Mae’r ffigwr yn is nag a welwyd yn dilyn arolwg hedfan y llynedd, pan ddaethpwyd o hyd i 30 o safleoedd posibl ar Ystad Goed Llywodraeth Cymru yn unig.

Roedd hyn I’w ychwanegu at 20 o safleoedd eraill ar diroedd preifat lle roedd pryder am P.Ramorum.

Meddai Lajla Cash, Swyddog Cynllunio Iechyd Coed, Cyfoeth Naturiol Cymru:

 "O’i gymharu â blynyddoedd blaenorol, ni ledaenodd P. Ramorum yn eang iawn y llynedd.

“Yn ystod yr wythnosau nesaf byddwn yn ymweld â’r safleoedd y sylwyd arnyn nhw yn ystod yr arolygon hedfan eleni, a hynny er mwyn darganfod a yw P. Ramorum yn bresennol ynddyn nhw, ai peidio.

"Ac yna gweld a oes angen inni gymryd camau pellach i fynd i'r afael â lledaeniad y clefyd.

“Roeddem wedi paratoi ar gyfer lledaeniad llawer ehangach.

“Roeddem yn disgwyl gweld cynnydd sylweddol yn yr haint, oherwydd y tywydd gwlyb a gwyntog a gafwyd ddiwedd yr haf a dechrau’r hydref.

“Ond hyd yn hyn, nid yw hyn wedi digwydd.

"Mewn amser byr iawn, mae ein timau wedi gwneud llawer iawn o waith d i fynd i'r afael â'r clefyd rhag lledaen, ond mae'n rhy gynnar i ddweud a yw hyn wedi cael effaith sylweddol ar ei leihau."

Ers mis Mawrth, mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi bod yn tynnu sylw gweithwyr a phobl sy’n ymweld â choedwigoedd a choetiroedd at ymgyrch #CadwchynLan.

Ymdrech i roi stop ar ledaeniad P. Ramorum neu glefydau eraill yw'r ymgyrch.

Mae’r ymgyrch yn tynnu sylw at y modd y gall ymwelwyr a gweithwyr ddiogelu dyfodol ein coedwigoedd a’n coetiroedd trwy ddilyn cyngor syml.

Ychwanegodd Lajla:

“Nid P. Ramorum yw’r unig broblem – mae yna nifer o blâu a chlefydau sy’n bygwth coetiroedd Cymru.

“Ac un o’r ffyrdd y gallan nhw heintio coedwig iach yw trwy gael eu trosglwyddo mewn mwd a gweddillion ar esgidiau pobl, neu ar deiars ceir a beiciau, neu hyd yn oed ar bawennau cŵn.

“Rydym yn gofyn i bobl dreulio ychydig funudau cyn mynd am dro i goetir yn glanhau baw a mwd oddi ar esgidiau, teiars, offer ac anifeiliaid anwes.

“Ein gobaith yw y bydd archwilio a glanhau’r rhain bob tro cyn mynd am dro i goetir yn dod yn ail natur.”

Bydd arolwg hedfan arall yn cael ei gynnal yn nes ymlaen yn yr haf.

Am fwy o wybodaeth am ein hymgyrch #CadwchynLan, ewch i https://naturalresources.wales/forestry/tree-health-and-biosecurity/biosecurity/?lang=cy

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru