Gweithredu yn erbyn cwmni gwastraff o Ganolbarth Cymru

Logo Cyfoeth Naturiol Cymru

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi cymryd camau yn erbyn gweithredwr safle tirlenwi yng Nghanolbarth Cymru, am ei fod yn achosi risg o lygredd.

Cafodd trwydded gweithredwyr safle tirlenwi Bryn Posteg, ger Llanidloes, Powys ei atal gan swyddogion CNC ddydd Gwener (19 Ionawr) wedi i dystiolaeth ddangos fod y safle yn dal llawer mwy o wastraff na’r cyfanswm cyfreithiol.

Mae CNC yn amcangyfrif fod y safle tirlenwi hefyd gryn dipyn uwch mewn mannau na’r hyn a ganiateir.

Mae’r rhain ill dau yn torri amodau trwydded amgylcheddol y gweithredwr.

O ganlyniad, ni chaiff y gweithredwr, Potters Waste Management, un o weithredwyr gwastraff mwyaf Cymru, arllwys mwy o wastraff yn y safle tirlenwi dan sylw.

Mae angen trwydded amgylcheddol gan CNC ar bob safle tirlenwi er mwyn medru gweithredu. Mae’n disgrifio sut y bydd y gweithredwr yn rheoli’r safle er mwyn lleihau’r effaith ar yr aer, tir a’r dŵr yn yr ardal.

Mae CNC wedi cyfarwyddo’r cwmni i archwilio’r risg posib a achosir gan y gwastraff.

Llynedd, gosododd CNC fesurau cyfreithiol eraill, megis cyflwyno hysbysiadau cyfreithiol i’r gweithredwr, er mwyn ceisio sicrhau fod y safle yn cydymffurfio gydag amodau’r drwydded.

Dywedodd David Powell, Rheolwr Gweithrediadau Cyfoeth Naturiol Cymru: “Rydym yn ceisio cydweithio gyda gweithredwyr safleoedd tirlenwi gymaint ag sy’n bosib er mwyn sicrhau eu bod yn gwarchod yr amgylchedd trwy gydymffurfio ag amodau’r drwydded.

“Bellach mae gennym dystiolaeth bod safle tirlenwi Bryn Posteg yn cynnwys llawer mwy o wastraff na’r hyn a ganiateir.”

“Ni fyddem wedi penderfynu rhwystro arllwys gwastraff yn y safle tirlenwi oni bai fod gwir angen, ond mae yna risg i’r amgylchedd o’i gwmpas o ganlyniad i or-arllwys.”.

“Mae gan safleoedd gwastraff reolau trwyddedu penodol y mae’n rhaid eu dilyn, er mwyn osgoi achosi risg i’r amgylchedd a’r bobl leol.”

“Rydym wedi rhoi pob cyfle i’r cwmni i gydymffurfio â’r drwydded, ond nid ydynt wedi gwneud hyn.”

Mae amodau trwydded amgylcheddol Potters Waste Management yn nodi y gallant arllwys hyd at 75,000 tunnell o wastraff ym Mryn Posteg bob blwyddyn a bod rhaid ei drin mewn modd penodol iawn o fewn ardal ddarparedig.

Mae ymchwiliadau CNC yn parhau ac maen nhw'n ymwybodol fod y gweithredwr yn dadlau â'u casgliadau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru