Llwyddiant Campau Mes

Group of children collecting acorns

Mae dysgwyr o bob rhan o Gymru wedi cymryd rhan yn ymgyrch Campau Mes fwyaf erioed Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC).

Casglodd dros ddeg ar hugain o grwpiau dysgu ac addysgu tua 386,400 o fes mewn tair wythnos  - ddigon  i blannu 257 o gaeau pêl-droed yn llawn o goed derw.

Mae’r prosiect Campau Mes, sy’n cael ei gynnal yn flynyddol, yn helpu CNC blannu mwy o goed sydd wedi cael eu tyfu o hadau lleol. 

Hefyd mae’r prosiect yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu am , a chysylltu gyda’r amgylchedd naturiol yng Nghymru..

Dywedodd Ffion Hughes, Cydlynydd Addysg, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Wnaethom dreialu’r prosiect dros y ddwy flynedd diwethaf yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, ond eleni roddwyd y cyfle i grwpiau addysg ar draws Cymru.

“Mae’r ymateb wedi bod yn rhyfeddol ac rydym yn falch i fedru helpu fwy o bobl fynd allan i ddysgu am ein coetiroedd a choedwigoedd.

“Mewn tair i bedair blynedd fyddwn yn medru ailblannu’r coed ifanc ffyniannus yn yr ardal lle cafwyd hyd iddynt fel mes.”

Fe gymerodd grwpiau megis y Brownies, Cylch Meithrin, Sgowtiaid ac ysgolion cynradd ran yn y prosiect. 

Casglwyd mes o dir o amgylch ysgolion a pharciau gwledig. Cafodd ychydig hyd yn oed eu casglu o dir o amgylch canolfan tenis ac oriel gelf.

Parhaodd Ffion :

“Rydym am ddiolch i bawb  a drefnodd neu cymerodd ran yn y gwaith o gasglu’r mes, a’r tirfeddianwyr a rhoddodd ganiatâd i’r grwpiau gasglu’r mes ar eu safleoedd.

“Mae 2017 wedi bod yn flwyddyn wych i Gampau Mes fydd yn sicrhau fod yna ddigon o goed Derw Cymreig ar gyfer y dyfodol.”

Fe anfonodd CNC y mes i feithrinfa goed y Comisiwn Coedwigaeth yn Swydd Caer, lle byddant yn cael eu tyfu fewn i goed ifanc.

Mae ailblannu’r hadau lleol yn lleihau’r perygl o ymledu plâu a chlefydau sy’n gallu dinistrio’r fforestydd.

Mae coed Derw yn darparu cartref ar gyfer bywyd gwyllt, ac yn lleihau effeithiau newid yn yr hinsawdd drwy amsugno carbon deuocsid o’r atmosffer. 

Hefyd maent yn medru lleihau’r perygl o lifogydd  a helpu i greu mannau gwych i bobl ymlacio a mwynhau’r awyr agored.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru