Plant yn casglu mes

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn hybu grwpiau dysgu ac addysg i fentro allan i gasglu mes.

Mae’r prosiect Campau Mes, sy’n cael ei gynnal yn flynyddol, yn helpu CNC i blannu mwy o goed sydd wedi’u hegino o hadau lleol.

Bydd y prosiect hefyd yn rhoi cyfle i bobl ifanc ddysgu a chysylltu gyda’u hamgylchedd naturiol yng Nghymru.

Dywedodd Ffion Hughes, Cydlynydd Addysg, Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Wrth ail-blannu mes yn yr ardaloedd lle casglwyd hwy rydym yn lleihau’r perygl o ledaenu afiechydon a phlâu allai niweidio coedwigoedd Cymru.

“Mae’r prosiect hwn yn darparu cyfle i blant dreulio amser yn ein coedwigoedd, gan ddysgu amdanynt a’u gwarchod ar yr un pryd.”

Gall y casglu gael ei drefnu gan grwpiau addysg a dysgu megis ysgolion, Sgowtiaid, Brownis, a’r Ffermwyr Ifanc.

Gall eraill gyfranogi trwy roddi mes i’w grŵp lleol, neu trwy eu gwahodd i gasglu ar eu tir.

Parhaodd Ffion:

“Mae coed yn darparu lloches i fywyd gwyllt, gan leddfu effeithiau newid hinsawdd trwy leihau’r lefelau o garbon deuocsid yn yr amgylchedd.

“Maent hefyd yn lleihau’r perygl o lifogydd, ac yn creu ardaloedd gwych i bobl ymlacio a mwynhau’r awyr agored.

“Bu 2017 yn flwyddyn wych ar gyfer mes, felly rydym yn gobeithio bydd nifer o grwpiau’n awyddus i fentro allan i gasglu, i dderbyn arian, ac i sicrhau dyfodol y dderwen yng Nghymru.”

Gall grwpiau ddanfon eu mes i’w swyddfa CNC leol rhwng 16 Hydref a 3 Tachwedd.

Bydd CNC yn talu grwpiau dysgu ac addysg £4.10 am bob cilogram o fes.

Wedi’r casglu, bydd y mes yn cael eu gyrru i feithrinfa’r Comisiwn Coedwigaeth yn Swydd Gaer, ac unwaith y byddent yn tyfu’n lasbren cânt eu defnyddio i adfer coedwigoedd a choetiroedd lleol.

Dylai’r rhai sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o’r Campau Mes lawrlwytho’r Canllaw Hanfodol ar gyfer Casglu Mes a llenwi’r Ffurflen Gofrestru Mes sydd ar gael ar wefan CNC: cyfoethnaturiol.cymru/campaumes.

Mae’r canllaw hwn yn cynnwys gwybodaeth ar sut i adnabod, casglu, a gofalu am fes, yn ogystal â rhestr o’r holl swyddfeydd lle gallwch ddanfon y mes.

Gallwch rannu eich lluniau #CampauMes gyda @NatResWales ar twitter.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru