Plannu 50,000 o goed yng nghoetiroedd Gethin

Man planting trees at Gethin Woods

Cyflawnwyd gwaith yng nghoetiroedd Gethin, ger Merthyr Tudful, wythnos diwethaf i ailblannu rhannau o’r goedwig lle cafodd coed eu torri i lawr er mwyn taclo clefyd sy’n effeithio ar goed llarwydd.

Mae contractwyr arbenigol o Gymru wedi plannu oddeutu 50,000 o goed conwydd, fel sbriws a ffynidwydd, a byddant yn cael eu defnyddio gan y diwydiant pren mewn blynyddoedd i ddod.

Bydd oddeutu 18,000 o goed brodorol, cymysgedd o ddeuddeg rhywogaethau fel derw, bedw a choed ceirios yn cael ei plannu yn y misoedd nesaf. Bydd rhain yn cael eu plannu o amgylch yr ardaloedd a ddefnyddir amlaf gan y cyhoedd er mwyn ei wneud yn lle mwy deniadol i ymweld ag ef.

Mae’r contractwyr yn plannu bob coeden â llaw a gall un gweithiwr plannu hyd at 3000 o gonwydd mewn diwrnod.

Mae hyn yn rhan o raglen blannu ehangach gan Cyfoeth Naturiol Cymru fel rhan o’i reolaeth barhaus ar ei goedwigoedd, lle bydd 3.2 miliwn o goed yn cael eu plannu yn ystod y chwe mis nesaf.

Meddai Islwyn Jones, sy’n arwain y gwaith ar ran Cyfoeth Naturiol Cymru:

“Mae’r clefyd yma wedi cael effaith enfawr ar ein coedwigoedd yng Nghymru, a bydd yn parhau i gael effaith o’r fath yn y dyfodol. Ac mae ’na ardaloedd i’w cael o hyd lle mae angen torri coed i lawr.

“Mae’r gwaith o dorri’r coed i lawr ar y gweill, ond ochr yn ochr â hyn mae gennym raglen i ailblannu ardaloedd fel coetiroedd Gethin gyda chymysgedd o goed collddail a chonwydd er mwyn inni gael cenhedlaeth newydd o goedwigoedd.

“Mi fydd y gymysgedd fwy amrywiol yma o fudd inni yn y dyfodol, oherwydd bydd yn gallu gwrthsefyll clefydau ac effeithiau newid hinsawdd yn well, a bydd yn lle mwy atyniadol i ymweld ag ef.”

Roedd y rhan fwyaf o’r coed a dorrwyd i lawr yng nghoetir Gethin yn rhan o’r gwaith parhaus i daclo clefyd sy’n effeithio ar goed llarwydd yng Nghymru. Mae’r clefyd Phytophthora ramorum wedi heintio oddeutu 6.7 miliwn o goed llarwydd yng Nghymru, ac ar ôl i’r coed gael eu heintio byddant yn marw.

Er mwyn ymdrin â hyn, mae Cyfoeth Naturiol Cymru bellach wedi torri bron i 3 miliwn o goed i lawr er mwyn ceisio arafu lledaeniad y clefyd. Mae’r gwaith hwn hefyd yn rhoi cyfle i’r sefydliad gael rhywfaint o fudd ariannol yn sgil y coed cyn iddynt farw.

Cafodd y clefyd ei ddarganfod yng Nghymru am y tro cyntaf yn y flwyddyn 2010, ac yn ystod 2012/13 lledaenodd ar wib oherwydd amodau’r hinsawdd. Yn wir, mewn llai na 12 mis dyblodd maint yr ardal a oedd wedi’i heintio o 3000 hectar i 6000 hectar.

Mae coetir Gethin yn gartref i Bike Park Wales, sef canolfan beicio mynydd enfawr sy’n denu 50,000 o bobl i’r ardal bob blwyddyn.

Meddai Islwyn:

“Gofynnwn i bobl gadw at y llwybrau cerdded a’r llwybrau beicio mynydd yn y coetir a pheidio â mynd ar ardaloedd sydd newydd eu plannu er mwyn rhoi’r cyfle gorau posibl i’r coed hynny dyfu’n goed ac yn bren y byddwn eu hangen yn y dyfodol.”

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru