£3 miliwn ar gael ar gyfer prosiectau amgylcheddol

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wrthi’n sicrhau bod £3 miliwn ar gael i brosiectau er mwyn gwella’r amgylchedd ledled Cymru.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae wedi bod yn nodi’r sialensiau hollbwysig sy’n wynebu amgylchedd Cymru.

Yn awr, mae wedi cyhoeddi y bydd arian a chymorth o fath arall ar gael i sefydliadau a all gynnig prosiectau sy’n ymdrin â’r sialensiau hyn fel rhan o ddull comisiynu newydd.

Mae’r sialensiau wedi’u rhannu’n bedair thema: 

  • Sicrhau bod tir a dŵr yn cael eu rheoli’n gynaliadwy – lleihau’r risg o du peryglon amgylcheddol fel llifogydd a llygredd
  • Gwella gwytnwch ac ansawdd ein hecosystemau – rheoli cynefinoedd, bioamrywiaeth a’r cysylltiad rhwng cynefinoedd yn well
  • Helpu pobl i fyw bywydau iachach a mwy gwerth chweil – gwella mynediad i’r awyr agored
  • Hyrwyddo busnes llwyddiannus a chyfrifol – gan ddefnyddio’r amgylchedd naturiol i gynnal yr economi a datblygu sgiliau

Eleni, bydd CNC yn symleiddio’i ddull ymgeisio, gan wahodd datganiadau o ddiddordeb cychwynnol. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn ystod y cam cyntaf yn cael eu gwahodd wedyn i gyflwyno cais llawn.

Meddai Jont Bulbeck, Rheolwr Hamdden, Mynediad, Cymunedau a Chyllid Strategol yn CNC:

“Mae cydweithio â sefydliadau eraill yn hollbwysig. Fe wyddom na allwn gyflawni ein huchelgeisiau ar gyfer amgylchedd Cymru ar ein pen ein hunain.

“Yn y gorffennol mae ein grantiau wedi helpu bywyd gwyllt dan fygythiad mawr, wedi cyfoethogi cynefinoedd ac wedi cynyddu mynediad i rai o dirweddau mwyaf ysblennydd Cymru.

“Yn wir, maen nhw wedi arwain at welliannau gwirioneddol i amgylchedd, trigolion ac economi Cymru.

Bydd y cyfnod ar gyfer datgan diddordeb ar agor tan 14eg Ionawr 2018. 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru