Bob mis mae ein timau’n ysgrifennu blog yn sôn am y lleoedd arbennig y maent yn gofalu amdanynt. Yma, mae Charlotte Hawksworth yn ei chyflwyno’i hun ac yn sôn am ei rôl newydd fel Uwch Reolwr Gwarchodfa…

Helo! Charlotte ydw i, ac yn ddiweddar cefais fy mhenodi’n Uwch-reolwr Gwarchodfa Natur Genedlaethol Ynys Llanddwyn a Gwarchodfa Chwningar Niwbwrch.Charlotte Hawksworth

Rwyf wedi bod yn gweithio gyda Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) ers pum mlynedd bellach- roeddwn yn aelod o dîm CNC sy’n darparu cyngor ynglŷn â materion cynllunio cyn hynny.

Ond nid yw Niwbwrch yn gwbl ddieithr i mi- bûm yn gweithio fel ceidwad tymhorol ar Ynys Llanddwyn ychydig flynyddoedd yn ôl.

Graham Williams oedd yn arfer gwneud y gwaith, bu’n treulio’r 12 mlynedd ddiwethaf yn rheoli Niwbwrch- felly mae gen i gryn dipyn i’w ddysgu!

Daeth y Gaeaf yn drwm ei droed fel yr oeddwn i’n dechrau ar y swydd newydd! Fel pawb arall, rwy’n gobeithio ein bod wedi canu ffarwel iddo bellach- ond allwn ni ddim bod yn siŵr!

Mae cymysgedd gyfoethog o gynefinoedd yn Niwbwrch, gan gynnwys traeth, morfa heli, cronfa ddŵr croyw, y goedwig, yn ogystal ag un o’r systemau twyni tywod gorau yng Nghymru.

Ceir sawl rhywogaeth wyllt, rhai cyffredin a phrin, yn y cynefinoedd hyn, ac maent oll yn cyfrannu at wneud y safle’n fan arbennig iawn.

Rwy’n edrych ymlaen at fynd i’r afael ag ecoleg y safle, ynghyd â’i ddaeareg, ei hydroleg, ei hanes, a’i bwysigrwydd diwylliannol.

Rhaid sicrhau fod y gwaith o reoli’r safle yn berffaith gytbwys, gan ofalu am yr holl gynefinoedd a’u rhywogaethau mewn modd cynaliadwy er mwyn sicrhau eu ffyniant yn y dyfodol.

Rwy’n edrych ymlaen at gael ymchwilio cyfleoedd ac opsiynau i wella’r cynefinoedd hefyd. Bydd gweithredu’r holl bethau yr ydym eisoes wedi’u dysgu wrth i ni reoli prosiectau yn y dyfodol yn gymorth i lywio rheolaeth y safle hwn yn y dyfodol.

Yr hyn sydd wrth wraidd y rheolaeth o nodweddion ecolegol y safle yw’r angen i ymwneud â chymunedau lleol, gan ddysgu barn pobl a’r rhesymau fod y safle’n bwysig iddynt.

Celandine (Ranunculus ficaria)Mae’n hanfodol fod dyfodol hirdymor y safle yn ymdrechu i gynnwys holl agweddau gwahanol y safle yn ogystal â’r ffyrdd gwahanol o’i ddefnyddio. Ac mae’n hollbwysig ein bod yn gwrando ar farn y rhai sy’n defnyddio’r safle er mwyn meddu ar ddealltwriaeth gyflawn o’r safle, ac i ddarparu’r gorau ar gyfer bywyd gwyllt a phobl.

Bydd y gymuned leol yn adnodd hollbwysig wrth i mi ddysgu am hanes Niwbwrch, ac wrth i mi rannu’r hanes gydag ymwelwyr.

Os byddwch chi yn Niwbwrch neu Ynys Llanddwyn yn ystod y misoedd nesaf, dewch i ddweud helo os byddwch chi’n fy ngweld.

Ac wrth fwynhau’r golygfeydd godidog, cadwch lygaid barcud am y rhywogaethau canlynol:

  • Yr ehedydd a’i chân drawiadol,
  • Llysiau’r wennol (Ranunculus ficaria) gyda’u blodau melyn llachar- y cyntaf o’r tymor i flodeuo
  • Cwtiaid torchog (Charadrius hiaticula) - byddent yn dechrau nythu ar draethau cerrig yr adeg yma o’r flwyddyn

Helpwch ni i gadw Niwbwrch yn le arbennig trwy gadw cŵn ar denynnau, rhag iddynt aflonyddu adar sy’n nythu. Rhowch ysbwriel a baw ci yn y biniau neu eu cario adref gyda chi, a dilynwch y llwybrau sydd wedi’u nodi os yn bosibl er mwyn lleihau erydiad.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru