Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Ydych chi’n ein dilyn ni ar Twitter ac ydych chi wedi ‘hoffi’ ein tudalen Facebook ni?

Yn ogystal â datblygu ein gwefan newydd, yn ystod y misoedd nesaf mi fyddwn ni’n ymestyn ac yn gwreiddio’r cyfryngau cymdeithasol yn ddyfnach fyth yn y ffordd rydyn ni’n gweithio yn Cyfoeth Naturiol Cymru.

Beth rydyn ni wedi’i wneud hyd yn hyn…
Mae ein sianeli cyfryngau cymdeithasol (Twitter, Facebook, Flickr, YouTube) wedi bod ar waith ers mwy na deunaw mis bellach.

Fel sefydliad newydd, roedden ni’n meddwl ei bod hi’n bwysig inni ddechrau sefydlu a denu mwy o ddilynwyr at un cyfrif, er mwyn i’n cwsmeriaid wybod pwy ydyn ni a medru dod o hyd inni’n hawdd.

Mi fedrwch chi ddod o hyd inni ar Twitter ar @NatResWales. Yma, rydyn ni’n trydar am ein newyddion diweddaraf ac yn aildrydar gwybodaeth ddiddorol am weithio mewn partneriaeth ac yn ymateb i ymholiadau ein cwsmeriaid – sy’n amrywio o  dipio anghyfreithlon a choed wedi cwympo, i holiadau am forfilod.

Hefyd, mae modd i’n cwsmeriaid gael hysbysiadau Twitter (Twitter Alerts)  gan ein cyfrif (mi gewch chi fwy o wybodaeth am y cyfryngau cymdeithasol yn ystod argyfyngau mewn post arall yn nes ymlaen….).

Ar ein tudalen Facebook rydyn ni’n ceisio postio a rhannu lluniau neu fideos. Rydyn ni wedi darganfod nad ydy negeseuon heb luniau’n cyrraedd neb! Felly, mae gennym ni reol – os na fydd gennym ni lun i gyd-fynd â stori, fyddwn ni ddim yn postio’r stori honno ar Facebook.

Mi fedrwch chi hefyd ddod o hyd i gasgliadau o’n lluniau ar ein tudalennau Flickr, a dod o hyd i ffilmiau ar ein tudalen YouTube.

Ein helpu ni gysylltu gyda’n cydweithwyr …
Ar gyfer ein staff, rydym wedi sefydlu Yammer - sef ‘rhwydwaith gymdeithasol fewnol’. Mae’n arf ddefnyddiol iawn ar gyfer pobl sy’n gweithio mewn sefydliad eithaf mawr fel ein hunain, i drafod yr hyn rydym yn gweithio ar gyda chydweithwyr – ble bynnag yr ydym yng Nghymru. (Rhagor am ein defnydd yn fewnol mewn post yn y dyfodol agos…)

Felly, cofiwch gysylltu a chymryd rhan. A chofiwch roi gwybod inni be ydy eich barn.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol
Eisoes mae gennym ni gyfrifon ar Google Plus a Pinterest ac mi fyddwn ni’n dechrau datblygu’r rhain cyn bo hir. Rydyn ni hefyd eisiau defnyddio mwy o ‘gynnwys cyfoethog’ fel y medrwn ni ddod â’n gwaith yn fyw.

Yn ogystal â’n prif broffiliau @NatResWales, mae gennym ni gyfrifon Llwybr Arfordir Cymru, a chyn bo hir mi fyddwn ni’n lansio ambell gyfrif newydd – mwy i ddod am hyn yn fuan…

Mae mwy a mwy o’n cwsmeriaid yn cysylltu â ni ar Facebook neu Twitter efo ymholiadau.

Mae’r rhan fwyaf o ymholiadau ein cwsmeriaid yr un fath. Dros y ffôn, trwy lythyr, trwy e-bost neu ar Facebook.

Ar hyn o bryd, caiff ein sianeli cyfryngau cymdeithasol eu rheoli gan ein tîm cyfathrebu, ond cyn bo hir bydd cynghorwyr Gofal Cwsmer yn ysgwyddo rhywfaint ar y gwaith o’u monitro ac ymateb iddyn nhw.

Yn ein tyb ni mae hwn yn gam pwysig tuag at integreiddio’r cyfryngau cymdeithasol o fewn y sefydliad fel ffordd o helpu ein staff i wneud eu gwaith.

Cofiwch roi gwybod inni be ydy eich barn ynglŷn â hyn a be hoffech chi weld mwy arno ar ein sianeli cyfryngau cymdeithasol.

Mae’r gwelliannau i’r wefan yn mynd yn eu blaen yn iawn…mwy am hyn y tro nesa.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.