Rydym wedi profi’n gwefan gyda chwsmeriaid trwy ddefnyddio dull Prif Dasgau Gerry McGovern

Heia, fi yw Sam, dylunydd cynnwys yn y Tîm Digidol yma yn Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn ddiweddar, rydym wedi cwblhau’n rownd gyntaf o brofi’r wefan drwy ddefnyddio dull Prif Dasgau Gerry McGovern. Mae Gerry’n arwain y ffordd i gynorthwyo sefydliadau mawr i ddarparu gwell profiad digidol i’w cwsmeriaid ac rydym felly wedi cyffroi’n fawr i fod yn gweithio gydag ef. Dysgwch ragor am yr hyn a wnaethom a beth ddysgwyd o’r profiad.

Dynodi’r tasgau

Wedi i ni ailgynllunio’r wefan rai blynyddoedd yn ôl, bûm yn ceisio dylunio tudalen gartref o amgylch y prif dasgau y mae pobl yn cysylltu â ni neu’n ymweld â’n gwefan yn eu cylch.

Bu Shaun (Dylunydd Cynnwys) yn ailymweld â’r rhain a dechreuodd weithio ar ddynodi’r 12 ‘prif’ dasg – y tasgau sydd wir yn bwysig i’n cwsmeriaid. Mae cwmpas ein gwaith yn eang felly roedd penawdau’r tasgau’n amrywio o lifogydd i wastraff, diwrnodau allan yng Nghymru i ganllawiau morol. 

Ein cwsmeriaid

Roedd angen sampl o gwsmeriaid arnom i brofi’r safle a oedd yn cynrychioli ein gwahanol gwsmeriaid.

Drwy gydweithio â grwpiau o randdeiliaid a’r Ganolfan Gofal Cwsmeriaid roedd modd i mi ddewis 18 cwsmer o’r diwydiannau dŵr, gwastraff, ynni, ffermio a choedwigaeth yn ogystal â phobl heb unrhyw gyswllt proffesiynol â ni.

Profi

Bu Shaun a finnau’n hwyluso’r sesiynau profi dros gyfnod o dair wythnos gan gymryd ein tro i sgorio neu ofyn cwestiynau’r dasg. Roedd pob sesiwn yn awr o hyd, trwy Skype, a chawsant eu recordio a’u harsylwi gan y tîm cyfan - Phil (Dylunydd Digidol), Owain (Swyddog Digidol Cynorthwyol,) Alison (Swyddog Digidol Cynorthwyol) a Heledd (Rheolwr Digidol.)

Roedd gweld ein cwsmeriaid yn cael trafferth ag ambell dasg yn anodd i ddechrau ond roedd yn bwysig nad oedd Shaun a finnau’n cynnig help. Roedd yn rhaid i’r profi fod yn deg a chyson.

Erbyn diwedd y tair wythnos, roedd gennym lwyth o wybodaeth a recordiadau i ni feddwl amdanynt ac i Gerry eu dadansoddi.

Yr hyn a ddysgwyd

Daeth Gerry i ymweld â ni er mwyn cyflwyno’i ganfyddiadau a’i argymhellion ar gyfer gwelliant. Roedd cydweithwyr o bob rhan o’r sefydliad yn rhan o’r sesiwn ac ers hynny rydym wedi rhannu fideo o’r diwrnod â’r holl sefydliad.

Beth sydd wedi bod yn bwerus yw gweld recordiadau o gwsmeriaid yn cael trafferth i ddefnyddio’r wefan. Mae wedi bod yn gymorth i ddatblygu empathi ar gyfer y cwsmer ledled y sefydliad ac angen am newid.

Mae gennym yn awr set o argymhellion ar gyfer gwe-lywio, chwilio, mapiau a chynnwys. Ac mae gennym argymhellion tasgau penodol ar gyfer pethau y gallwn eu gwneud i wella perfformiad y wefan ar gyfer pob tasg.

Rydym yn gwybod na allwn wneud gwelliannau i’n gwefan heb gynnwys ein cwsmeriaid felly byddwn yn ailbrofi’r prif dasgau mewn blwyddyn.

Beth nesaf?

Mae llawer o waith i’w wneud ac mi fyddwn yn eich diweddaru.

Nid ydym yn derbyn digon o adborth ar ein safle ar hyn o bryd felly rydym wedi cyflwyno offeryn hawdd a chyflym. Edrychwch ar y tab crynno ar ochr pob tudalen a rhowch eich barn onest i ni fel y gallwn wneud pethau’n well.

Hotjar feedback

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru