Cynllun y wefan newydd…

Mewn neges gynharach, addawom rannu ein cynlluniau drafft ar gyfer gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru â chi.

Mae’r cynllun a’r dulliau llywio newydd yn ategu ac yn dibynnu ar ei gilydd.

Nod yr holl waith hwn yw sicrhau bod ein darllenwyr a’n cwsmeriaid yn gallu dod o hyd i beth maen nhw’n chwilio amdano, heb orfod ‘meddwl’ gormod. Mae hyn yn ganolog i bopeth rydym yn ceisio’i wneud.

Cynllun clir
Mae llywio ynddo’i hun yn elfen hollbwysig o gynllun da. Fodd bynnag, er bod llywio gwych yn cefnogi cynllun gwe effeithiol, nid yw’n gwarantu hynny.

Mae cynllun da yn amlwg. Mae cynllun <span-class"bold">gwych yn glir.Joe Sparano

Gall cyfeiriadau syml a chlir helpu ein darllenwyr i ddod o hyd i wybodaeth, yn ddelfrydol mewn ffordd mor naturiol a greddfol â phosibl. Gwych. Fodd bynnag, mae cynllun yn ceisio rhagweld a thywys eu profiad o’r cynnwys – a dylai barhau i ddarparu cymorth clir o’r funud maen nhw’n ymweld â’r wefan tan iddynt adael.

Rydych wedi darllen eich erthygl – ond ble nesaf? Oes yna dudalennau neu adnoddau perthnasol eraill wrth law? Allwch chi ofyn cwestiwn neu gwyno? Ble mae’r cyfleuster chwilio ar y wefan? Mae cynllun yn defnyddio nifer o dechnegau i gynnig profiad gwerthfawr a chyson o’r cynnwys.

Ychwanegiadau
Gan ganolbwyntio ar werth a symlrwydd [gair y clywch chi lawer ohono] y cynnwys, beth sy’n gwneud y cynllun hwn yn well na’r wefan bresennol? Beth sy’n cael ei newid?

- Botwm clir ar gyfer newid iaith
Mae ar frig y dudalen. Mae’n fwy. A bydd yno bob amser.

Global navigation

Mae ein dull ‘llywio byd-eang’ yn darparu llwybr byr i dudalennau poblogaidd y wefan

- Cysylltiadau gwell â chynnwys byd-eang
Dyma’r cysylltiadau poblogaidd, yr opsiynau tudalen cyffredin mae ein cwsmeriaid yn chwilio amdanynt dro ar ôl tro. Dyma’r cysylltiadau a welwch ar bob tudalen, waeth ble rydych chi ar y wefan. Am roi gwybod am rywbeth? Angen cysylltu â ni? Diddordeb yn ein gwaith prosiect? Chwilio am swydd? Mae’r wybodaeth yma.

- Newyddion ac uchafbwyntiau’r wefan
Ar hyn o bryd, mae’n rhaid i 60% o’n hafan fod ar gyfer newyddion. Gyda’r cynllun newydd, byddwn yn gallu tynnu sylw at unrhyw beth y credwn a fydd o ddiddordeb i’n cwsmeriaid. A newyddion, wrth gwrs.

News and search box

Rydym wedi neilltuo rhan o’r hafan a thudalen/nau glanio ar gyfer newyddion sy’n torri a nodweddion y wefan

- Ardal chwilio FAWR iawn
Bydd mwyafrif y darllenwyr am chwilio ar y wefan. Felly nid ydym am guddio’r cyfleuster hwn. Mae yno – yn gwbl amlwg – gan ymestyn ar draws y dudalen.

- Rhybuddion llifogydd
Nodwedd hollbwysig arall. Triniaeth FAWR arall. Rydym yn credu bod y band rhybuddion llifogydd mwy yn gweithio’n dda, beth yw eich barn chi?

Flood alerts

Mae’r band rhybuddion llifogydd wedi’i ymestyn ar draws tudalen y wefan

- Llywio craidd
Mae ein dull llywio newydd yn amlwg iawn o’r hafan, gyda’r ‘penodau’ thematig yn y tu blaen a’r canol. Mae’n wahanol iawn i’r hen wefan. Beth yw eich barn chi?

core navigation - sixteen squares

Brasfodel o’n teils llywio craidd. Nodwch fod rhai teils yn eich galluogi i gysylltu â gwefannau allanol

- Sianeli cymdeithasol
Rydym yn defnyddio mwy a mwy o gyfryngau cymdeithasol, felly rydym yn ffafrio cynllun mawr, lliwgar a syml yma eto… i’w wneud yn amlwg i gwsmeriaid ac yn haws i chi ryngweithio â ni.

Social and blog squares in the footer

Mae cynllun y wefan yn pwysleisio ein blog a’n hystâd gymdeithasol

- Gweithgarwch y Blog
Pwrpas y blog yw cael eich adborth chi, ein cwsmeriaid, i weld a yw ein gwasanaethau digidol yn gwella, beth sy’n gweithio (a beth sydd ddim). Felly rydym wedi rhoi lle amlwg iddo ar ein hafan, nesaf at y botymau cymdeithasol. Hysbys, wel ie, dwi’n gwybod!

Video in the footer

Bydd fideos o’n sianeli YouTube yn ymddangos ar ein hafan newydd

- Lle i fideos
Rydym wedi bod eisiau defnyddio llawer mwy ar fideos ar y wefan ers tro byd – boed yn gysylltiedig â blogiau, neu ryw weithgarwch arall ar ein sianel YouTube. Dyma ni.

readspeaker icon

Edrychwch am ein gwasanaeth testun-i-siarad newydd, ‘Readspeaker’

- Gwasanaeth testun-i-siarad
Chwiliwch am y botwm ‘gwrando ar y dudalen hon’. Drwy glicio’r botwm byddwch yn gallu ‘gwrando’ ar y dudalen yn lle ei darllen.

- A-B-C o’r Wefan
Rydym am i chi allu dod o hyd i bethau. Felly, rydym wedi ychwanegu adran A-B-C sylfaenol yn ogystal â gwella dulliau llywio a darparu cyfleuster chwilio mwy.

- Gweld y wefan ar unrhyw ddyfais
Ac un peth arall cyn cloi. Yn wreiddiol, roeddem yn oedi rhag cyflwyno triniaeth ‘ymatebol’ – h.y. y term technegol am wefan sy’n gweithio yr un mor dda ar ffôn clyfar, llechen neu deledu – nes lansiad mawr y wefan y flwyddyn nesaf. Ond doedden ni ddim am aros tan hynny [ac mae’n siŵr nad ydych chi am aros chwaith]. Pan fyddwn yn cyflwyno’r gwelliannau hyn ym mis Awst byddwch yn gallu cyrchu’r wefan ar unrhyw ddyfais.

Beth yw eich barn chi?
Bydd gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru’n parhau i esblygu. Credwn y bydd y gwelliannau hyn yn gwneud gwahaniaeth i’ch profiad ar ein gwefan, ond rydym am glywed beth yw eich barn CHI.

Arhoswch gyda ni, a gadewch i ni wybod eich barn am y cynlluniau. Tan wythnos nesaf.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru