Y diwrnod ro’n i’n anghywir…

Wel, tydi o ddim yn digwydd yn aml, ac fel arfer mae’n cymryd cryn amser imi ei gyfaddef pan fyddo – agwedd y mae’r rhan fwyaf ohonom ni’n gyfarwydd ag o, debyg!

Felly – dros flwyddyn yn ôl, daeth ein tîm Cyfathrebu ni ataf i awgrymu ein bod ni’n cyflwyno Yammer yn ein sefydliad ni.

Doeddwn i ddim yn gyfarwydd ag Yammer, arall na gwybod ei fod yn rhan o’n trwydded Office 365 ac, yn y bôn, yn fath o Facebook mewnol.

Facebook mewnol?

Carbonara and a ham sandwich

Gwnaeth carbonara Jess wneud imi deimlo’n wych am fy mrechdan sbam!

Fe wnaeth meddwl am faint o amser y mae’r hil ddynol wedi’i wastraffu ar Facebook lywio fy marn i: darllen ac ysgrifennu pethau fel “Newydd gyrraedd fy nhŷ”, “diwrnod ofnadwy”, “Ydi unrhyw un yn gwybod y rhif am 999?”, ac yna “wyt ti’n iawn, del?” a “gobeithio dy fod ti’n iawn”, a fy ffefryn, “Newydd redeg 8.2 milltir”, sy’n codi awydd arnaf i ateb “Newydd yrru 300 medr i’r siop”.

Mae pobl yn gyrru lluniau bwyd, hefyd:

Wel, ’da chi’n gweld beth dwi’n ei feddwl

Waeth heb na gwrthsefyll

Yn y bôn, roeddwn i’n gyndyn oherwydd imi deimlo y byddai’n wastraff amser, ac am na allwn weld unrhyw werth ynddo: ond fe wnaethom fwrw ymlaen efo arbrawf, a dyfodd ac a dyfodd.

Yr arbrawf hwn wnaeth ddangos imi pa mor bell ohoni yr oeddwn i.

Ein helpu ni i rannu gwybodaeth

Mae Yammer yn fath o fforwm, sy’n wych ar gyfer rhannu gwybodaeth. A ninnau’n gorff wedi’i lunio o dri gwahanol gorff blaenorol, ledled Cymru, mae wedi galluogi cydweithredu rhwng cydweithwyr yn yr un meysydd (nad oeddent yn ymwybodol o’i gilydd cyn hynny!), a rhwng gwahanol feysydd, hefyd.

Mae’r sgyrsiau sy’n digwydd yn hollol anymwybodol, i bob golwg, o raddfeydd a safle gweithwyr, efo rhyngweithredu ar draws holl lefelau’r corff, yn union  fel y dylai fod.

Martin Britton and Emyr Robert

Emyr Roberts, ein Prif Weithredwr, a fi wrthi’n cymryd rhan mewn YamJam

Flwyddyn yn ddiweddarach, dwi’n un o ddefnyddwyr mwyaf selog ein rhwydwaith Yammer. Mae gennym gynifer o grwpiau rŵan: grŵp arbenigwyr Cymdogaeth TGCh, lle mae gweithwyr yn eu helpu ei gilydd efo materion TGCh; grŵp prentisiaid TGCh; rhwydwaith LHDT; Gwybodaeth; Datblygu Digidol; didoredd Busnes; Y Tîm Pontio – ag enwi dim ond y rhai sy’n ymwneud â’m swydd i.

Rydym yn cynnal sesiynau YamJam rheolaidd (rhagor am y rhain yn un o negesau’r dyfodol…) efo aelodau ein Tîm Gweithredwyr a Rheolwyr, gan roi cyfle i gydweithwyr holi fel y mynnont. Mae’n gyfrwng da ar gyfer hynny, gan ei fod yn amhosibl inni gysylltu’n rheolaidd â phawb ym mhob swyddfa. Dwi hefyd wedi dysgu cymaint am weithgareddau ein corff, gan fod gweithwyr yn gyrru enghreifftiau a lluniau o’r gwaith y buont yn ei wneud.

Syrthio ar fy mai

Mae yna wers yma. Dwi byth a hefyd yn dweud wrth gydweithwyr, “mae angen inni ymddiried yn ein gweithwyr”, pan ofynnir imi a ddylem gyfyngu mynediad at amlen yn y System Rheoli Dogfennau, neu pan ofynnir imi ba weithrediadau y dylem eu cyfyngu wrth gyflwyno ein llechi a’n ffonau clyfar ac ati.

Dwi wir am inni oll gael budd o’n technoleg newydd ni: ac er ei bod yn rymus o’i chymharu â’r hen fyd, mae’r un fath, yn sylfaenol, â’r hyn y mae’r rhan fwyaf ohonom yn ei ddefnyddio gartref. Dwi’n meddwl, hefyd, “Pa ddiben prynu’r pethau yma, oni wnawn ni eu defnyddio nhw i’r eithaf?”.

Nid myfi’n unig, ’chwaith. Fe wnaeth Swyddfa’r Cabinet newid y protocol marcio diogeledd eleni, yn rhannol er mwyn ceisio helpu cyrff ddewis technolegau cwmwl a chael y budd mwyaf ohonynt. Dylaswn, felly, fod wedi gwybod y byddai gweithwyr yn defnyddio hyn mewn modd cynhyrchiol, ac roedd y manteision yn fwy o beth coblyn na’r peryglon bychain.

Yr ail wers yw: gwrandewch ar eich cydweithwyr yn yr adran Gyfathrebu, sy’n gwybod rhagor am y pethau hyn nag yr ydych chi.

Llongyfarchiadau, felly, i’n tîm Cyfathrebu, am fwrw ymlaen â hyn a phrofi fy mod i’n anghywir.

ON. Tydi hyn ddim yn digwydd yn aml ☺

Byddai’n wych i glywed gan sefydliadau eraill sy’n defnyddio neu’n ystyried defnyddio Yammer, byddem yn hapus i rannu ein profiadau.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru