Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Paratoi coedwigoedd Cymru ar gyfer Rali Cymru GB

Dyma Mike Whitley, Arweinydd Tîm Rheoli Tir y Gogledd Ddwyrain, i’n harwain drwy’r gwaith o baratoi ar gyfer y rali foduro fwyaf ac amlycaf yn y DU.

Clearing vegetationNi sy’n rheoli rhai o’r ffyrdd mwyaf eiconig drwy goedwigoedd Cymru. Mae’r ffyrdd hyn yn cael eu clodfori drwy holl fyd ralïo, a ni sy’n gofalu am 282 cilometr allan o gyfanswm o 310. Dyna 91% o holl lwybr Rali Cymru GB.

Mae’r coedwigoedd a reolir gennym ni yn hanfodol bwysig i bobl, amgylchedd ac economi Cymru. Dyma gefnlen hardd y safle epig ble bydd timau ralïo byd-enwog yn cystadlu ar y lefel uchaf, ond cânt eu defnyddio’n ogystal ar gyfer beicio mynydd, dysgu yn yr awyr agored, cerdded a llawer iawn mwy.

Mae cynllunio ar gyfer unrhyw ddigwyddiad yn hanfodol, ac mae’r gwaith hwnnw’n dechrau drwy adolygu’r llwybr arfaethedig a dyddiadau’r rhaglen cyn rhoi caniatâd i Rali Cymru GB ddefnyddio’r tir.

Tra bo darpar gystadleuwyr yn anfon eu ffurflenni cais i mewn yn obeithiol o gael cyfle i gystadlu, mae ein timau ni eisoes yn gwirio’r llwybr yn drylwyr i chwilio am rwystrau a chlirio’r prysgwydd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod gwylwyr yn gallu bod yn y safleoedd gorau a mwyaf diogel i wylio’r rali, safleoedd sy’n cael eu dewis gan drefnwyr y rali er mwyn i wylwyr allu gwylio’u hoff yrrwr yn taranu heibio. Mae coedwigoedd Cymru’n gartref i amrywiaeth anhygoel o blanhigion ac anifeiliaid, felly rhaid i ni sicrhau bod ein gwaith ni’n dangos cydymdeimlad â’r amgylchedd naturiol.

Mae ein coedwigoedd yn hanfodol bwysig i’r diwydiant pren masnachol yng Nghymru hefyd, gyda rhyw 850,000 tunnell fetrig o bren yn deillio o’r coedwigoedd hyn bob blwyddyn. Rhaid i’n tîm Gweithredoedd Fforestydd baratoi ar gyfer y digwyddiad drwy atal yr holl gynaeafu a symud coed ar lwybr y rali am wythnos gyfan cyn i’r ras ddechrau. Bydd ein cwsmeriaid, ein contractwyr a’n timau’n cydweithio i sicrhau bod offer torri coed yn cael ei symud o’r neilltu a bod y safleoedd yn glir ar gyfer y digwyddiad.

Gellid dadlau mai ffyrdd y rali yw un o agweddau pwysicaf y digwyddiad ar gyfer y cystadleuwyr. Wrth i bob cyfeiriwr roi llwybr y rali ar ei gof a pharatoi nodiadau cyflymder, bydd ein tîm Peirianneg Sifil ni wedi gyrru ar hyd y llwybr cyfan sawl gwaith i wirio tyllau a diffygion o bob math. Daw peiriannau graddio i’r llwybr i drwsio unrhyw niwed a pharatoi’r arwyneb ar gyfer y gyrwyr cyflym. Bydd gwaith paratoi ar ffyrdd y rali’n dechrau’n gynnar ym mis Medi ac yn para hyd at fis Tachwedd, ac yna bydd gwaith adfer yn dechrau’n syth ar ôl y rali.

Pan ddaw mis Tachwedd, rydym ni’n gwirio llwybr y rali am un tro terfynol ac yn rhoi mynediad i drefnwyr y rali i osod baneri hysbysebu a safleoedd cyfathrebu.

Rydym ni’n barod unwaith eto i groesawu gyrwyr rali a chyfeirwyr enwoca’r byd wrth iddynddod i Gymru. Gobeithio y bydd pawb yn mwynhau’u hamser yn ein coedwigoedd, ond gofynnwn i bawb wneud hynny’n ddiogel ac yn gyfrifol os gwelwch yn dda.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.