Mawndiroedd ar gyfer y Dyfodol

Mae mawndiroedd yn un o asedau naturiol allweddol Cymru, gyda hanes amgylcheddol hynod o ddiddorol a rôl bwysig wrth sicrhau gwytnwch ein hamgylchedd yn y dyfodol.

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru er mwyn helpu i gyflawni eu hymrwymiad i adfer pob ardal mawndir sy’n cynnal cynefin lled-naturiol yng Nghymru (c. 66,000 ha) erbyn 2020. Rydyn ni wrth ein bodd bod ein cydweithrediad gyda’r llywodraeth a rhanddeiliaid eraill i ddiogelu dyfodol ein mawndiroedd yn rhan o raglen bwrdd Cyfoeth Naturiol Cymru yr wythnos hon, gan gynnwys ymweliad â Gwarchodfa Natur Genedlaethol Cors Erddreiniog.

Meddai Dr. Peter Jones, uwch-arbenigwr Mawndiroedd Cyfoeth Naturiol Cymru,

"Mae rheoli ac adfer ein mawndiroedd yn dod ag amryfal fuddiannau i’r amgylchedd ac i bobl Cymru. Mae perthynas uniongyrchol rhwng iechyd ecolegol mawndiroedd a’u pwysigrwydd i gadwraeth natur, a’u gallu i leihau effaith newid hinsawdd. Mae mawndiroedd sydd mewn cyflwr da ac sydd wrthi’n creu mawn yn gysylltiedig â’r allyriadau carbon isaf."

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cael cryn lwyddiant wrth warchod ac adfer mawndiroedd yng Nghymru. Mae SoDdGA yn cynnwys tua 47,440 ha o fawn dwfn, gyda 13,500 ha wedi eu cynnwys mewn cytundebau rheoli ond mae tua 70% o’r adnodd hwn mewn cyflwr anffafriol.

Rydyn ni wedi cyfrannu at neu arwain dwy brosiect LIFE o bwys ar gyfer mawndiroedd – mae’r cysylltiadau yma a rhai eraill yn cael eu datblygu.Sphagnum subnitens with capsules

Mae 22,100 ha o gynefinoedd mawndir yn ein Hardal Cadwraeth Arbennig y Gymuned Ewropeaidd, ac rydyn ni eisoes yn cefnogi adferiad o bwys ar draws llawer o’r safleoedd hyn, gan gynnwys ein 15 o fawndiroedd Gwarchodfa Natur Genedlaethol.

"Mae tystiolaeth yn hanfodol ar gyfer rheoli ac adfer ein hamgylchedd," meddai Dr. Catherine Duigan sy’n arwain Grŵp Dadansoddi Tystiolaeth Cyfoeth Naturiol Cymru.

"Labordai awyr agored sy’n darparu’r cyfleoedd i gyflawni’r archwiliadau gwyddonol angenrheidiol i danategu ein gweithgareddau cynghori ac adfer yw ein Gwarchodfeydd Natur Cenedlaethol. Maent hefyd yn adnodd addysgol bwysig dros ben. Yng Nghors Erddreiniog rydyn ni wedi bod yn gweithio’n agos gyda Chanolfan Ecoleg a Hydroleg, a Phrifysgol Bangor i fonitro newidiadau yn yr amgylchedd a defnyddir gwlyptiroedd ar gyfer teithiau maes israddedigion ac archwiliadau graddedigion."

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru