Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Canolbwyntio ar hygyrchedd gwefan

Mae gwaith profi diweddar gan ddefnyddwyr ac adborth amrywiol am ein gwefan wedi arwain at ganfyddiadau diddorol. Maent wedi tynnu ein sylw at y ffaith bod angen inni wneud newidiadau mawr. Gwyddom ei bod yn rhwystredig ceisio dod o hyd i bethau ar y wefan – mae’n rhwystredig i ninnau hefyd. Er hynny, mae pethau’n dechrau newid.

Mae cyfnod cyffrous o’n blaen yn ein byd digidol gan ein bod wedi cychwyn y broses hir o drawsnewid ein gwefan yn un sy’n hawdd ei defnyddio ac yn gwbl hygyrch.

Gwefan sy’n gweithio i bawb

Mae gan tua 11 miliwn o bobl yng Nghymru a Lloegr anabledd gan wynebu heriau beunyddiol wrth ddefnyddio gwasanaethau ar-lein.

Gall yr anableddau hyn gynnwys dallineb a golwg gwan, byddardod a cholli clyw, anableddau dysgu, cyfyngiadau gwybyddol, symudedd cyfyngedig, anableddau o ran y lleferydd, neu oleusensitifedd.

Mae angen gwefan arnom y gall pawb symud drwyddi a rhyngweithio â hi, p’un a ydych yn defnyddio bysellfwrdd yn unig, darllenydd sgrin, meddalwedd rheoli â llais, dyfais symudol neu gyfrifiadur bwrdd gwaith.

Os yw tudalennau gwe’n gwbl hygyrch, mae’n well i bawb. Mae’n haws dod o hyd i bethau, pan fo’u hangen, yn y ffordd sy’n addas i chi.

Ein gwaith hyd yma

Rydym yn gweithio i wella’r ffordd y mae darllenwyr sgrin yn darllen gwybodaeth ar lafar i ddefnyddwyr sy’n ddall neu sy’n gweld yn rhannol. Rydym yn gwneud hyn drwy lanhau ein templedi cynnwys, ychwanegu tirnodau allweddol at ein tudalennau, a gwella’r dull o symud drwy’r safle.

Dros y blynyddoedd, cafodd llawer o ddogfennau eu llwytho i’n safle yn hytrach na chael eu trosi’n gynnwys gwe, ac mae’r dull hwn wedi parhau tan yn ddiweddar.

Bellach rydym yn gwneud darn sylweddol o waith i drawsnewid cynnwys sy’n bodoli eisoes mewn dogfennau PDF a Word yn dudalennau cynnwys gwe. Bydd hyn yn helpu i bawb ddod o hyd i wybodaeth yn llawer haws, ni waeth pa ddyfais y maent yn dewis ei defnyddio.

Rydym hefyd wedi cyflwyno egwyddorion cynnwys fel bod unrhyw gynnwys newydd yn cael ei ysgrifennu mewn iaith glir, ar ffurf cynnwys digidol, heb acronymau a jargon.

Y Diwrnod Byd-eang dros Ymwybyddiaeth o Hygyrchedd  

Yn 2012, lansiwyd y Diwrnod Byd-eang dros Ymwybyddiaeth o Hygyrchedd. Diben y diwrnod yw dathlu gwaith a wneir eisoes o ran hygyrchedd digidol a thynnu sylw at bwysigrwydd cynhwysiant ar bob gwefan.

Rydym yn nodi’r diwrnod hwn drwy dynnu sylw at rai yn unig o’r pethau yr ydym yn eu gwneud i wella hygyrchedd ein gwefan.

Er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r heriau y mae rhai o’n defnyddwyr yn eu hwynebu wrth ddefnyddio’n gwefan ar ei ffurf bresennol, rydym hefyd yn annog staff ar draws y sefydliad i roi cynnig ar rai o’r sbardunau empathi gwych.

Canolfan ragoriaeth i bopeth digidol

Yn ogystal â’n gwaith ar hygyrchedd, rydym wedi cychwyn amryw o brosiectau i wella profiad defnyddwyr ar ein gwefan. 

Efallai eich bod wedi gweld y blog gan Sam, aelod o’m tîm. Os ddim, mae’n werth darllen blog y Prif Dasgau gan y bydd yn egluro llawer am y gwaith yr ydym yn ei wneud ynglŷn â’n prif dasgau ni.

Byddwn yn parhau i adeiladu ar y gwaith yr ydym wedi ei gychwyn eisoes, ac rydym wedi ymrwymo i greu gwefan wych sy’n hygyrch i bawb.

Rhannwch eich barn

Rydym wastad yn chwilio am adborth, a ph’un a yw’n dda neu’n ddrwg, rhowch wybod inni beth rydych chi'n ei feddwl.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.