Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Mae ein gwybodaeth am lifogydd i gyd mewn un lle

Mae popeth mae'n rhaid ichi ei ddeall er mwyn deall perygl llifogydd yng Nghymru bellach mewn un lle ar ein gwefan.

Yr wythnos hon rydym yn mynd yn fyw gyda ein tudalennau ar-lein newydd ar gyfer rhybuddio rhag llifogydd. Yn y blog hwn Martin Linforth, Uwch Ymgynghorydd Rhybudd Llifogydd a Hysbysu Cyfoeth Naturiol Cymru, yn esbonio y cefndir i'r gwaith hwn.

Martin yn edrych ar y rhybuddion llifogydd

Ar ôl ymuno ag Asiantaeth yr Amgylchedd bron i ugain mlynedd yn ôl, bûm yn treulio nifer o flynyddoedd yn helpu pobl sydd mewn perygl o lifogydd i ddeall pwy oedd yn cyhoeddi rhybuddion llifogydd a lle y gallen nhw gael cymorth a gwybodaeth bellach.

Yn 2013, crëwyd Cyfoeth Naturiol Cymru, a daeth yn gyfrifol am y gwasanaeth rhybuddion llifogydd yng Nghymru.

Ers hynny, fy ngwaith i gyda Cyfoeth Naturiol Cymru yw arwain y gwaith o ail-frandio ein gwasanaeth rhybuddion llifogydd. Oherwydd ein bod yn anfon gwybodaeth am rybuddion llifogydd trwy neges testun, e-bost ac ar-lein, roedd llawer o waith i'w wneud er mwyn ei wneud yn glir mai ni yw'r bobl i fynd atyn nhw ar gyfer wybodaeth am rybuddion llifogydd ar gyfer Cymru.

Mae'r rhan fwyaf o bobl yn clywed am berygl llifogydd trwy'r cyfryngau, felly mae'n bwysig iawn gwybod pwy sy'n cyhoeddi rhybuddion llifogydd, ac yn fwy pwysig byth sut i gael rhagor o wybodaeth. Oherwydd bod hyn yn cynnwys llawer o waith ar systemau cyfrifiadurol a gwefannau – llawer ohonynt nad oedden ni’n berchen arnyn nhw yn uniongyrchol – nid oedd yn gallu digwydd dros nos.

Ond gyda chymorth ein Timau Rheoli Llifogydd lleol a rhai cyn-gydweithwyr yn Asiantaeth yr Amgylchedd, roedden ni’n gallu cwblhau’r gwaith ailfrandio erbyn haf 2014. Ar wahân i un elfen bwysig iawn. Roedden ni wedi gwneud y gwaith o ddiweddaru'r negeseuon sy'n mynd yn uniongyrchol at y rhai a oedd wedi cofrestru am y gwasanaeth rhybuddion llifogydd, ac wedi datblygu map a oedd yn dangos y rhybuddion llifogydd a oedd ar waith ar ein gwefan.

Ond nid oedd gennym yr holl wybodaeth ar ein gwefan o hyd. Roedd yn dal i fod yn rhaid i'n cwsmeriaid ni fynd i dudalennau Asiantaeth yr Amgylchedd er mwyn cael yr holl wybodaeth a oedd arnyn nhw, fel gwybodaeth fanwl ar ardaloedd lle roedd rhybuddion llifogydd ar waith, ac i weld y rhagolygon llifogydd tri diwrnod.

Efallai nad yw hyn i'w weld yn beth gwael, ar wahân i'r dryswch roedd yn ei achosi, yn enwedig pan oedd rhybuddion yn cael eu cyhoeddi. Arweiniodd hynny at fy nheimlad o rwystredigaeth llynedd pan ddarllenais i bapur newyddion dros ysgwydd rhywun ar y trên a gweld bod Asiantaeth yr Amgylchedd wedi cyhoeddi rhagor o rybuddion llifogydd yng Nghymru. Er ein hymdrechion gorau, nid oedd llawer o'n cwsmeriaid ni’n cael gwybodaeth glir trwy'r cyfryngau ynglŷn â phwy i gysylltu ag ef ar gyfer gwybodaeth am lifogydd. Yn y cefndir, fodd bynnag, roedd ein timau TGCh eisoes yn gweithio ar y systemau a oedd eu hangen er mwyn datblygu ein gwefan ar gyfer gwybodaeth am lifogydd.

Ac felly, o'r diwedd, dw i wedi llwyddo i weithio gydag amrywiaeth o gydweithwyr er mwyn dod o hyd i ddarn olaf y pos. Y canlyniad – ein tudalennau gwe newydd a fydd yn cyfuno'r holl wybodaeth sydd ei hangen ar ein cwsmeriaid, ein partneriaid a'r cyfryngau er mwyn deall yn llawn y perygl o lifogydd yng Nghymru.

Mae'r tudalennau gwe newydd yn gyfuniad o bopeth a ddywedodd ein cwsmeriaid wrthym yr oedden nhw'n ei hoffi am yr hen wefan, ynghyd â rhai dulliau newydd i'w wneud yn haws dod o hyd i'r wybodaeth sydd ei hangen arnyn nhw. Mewn ychydig o gliciau yn unig, gallwch chi

  • ddeall y perygl o lifogydd dros y tri diwrnod nesaf (yn codi i bump cyn bo hir!) 
  • gweld pa Rybuddion Llifogydd sydd ar waith ledled Cymru gyfan
  • canolbwyntio ar leoliadau sy'n berthnasol ichi er mwyn cael lefel uwch byth o fanylder
  • cael y rhagolygon llifogydd diweddaraf pryd bynnag mae Rhybuddion Llifogydd ar waith ar gyfer ein cymunedau
  • Gallwch chi hefyd wirio lefelau cyfredol afonydd trwy ein medryddion ledled Cymru ar ein gwefan

Dros y misoedd nesaf, bydd gwybodaeth Asiantaeth yr Amgylchedd am rybuddion llifogydd yn symud i gartref newydd ar wefan Gov.uk. Ni fydd gwefan Gov.uk yn dangos rhybuddion llifogydd yng Nghymru. Nawr mae popeth ar gael ar ein gwefan ni, dw i'n gobeithio y bydd bellach yn haws i bawb, gan gynnwys y cyfryngau, ddod o hyd i wybodaeth am rybuddion llifogydd yng Nghymru. Yn y cyfamser, mae llawer mwy o waith i'w wneud.

Yn fuan, byddwn ni'n brysur wrthi unwaith eto gyda'r gwaith o greu ffyrdd eraill o helpu ein cwsmeriaid, fel datblygu ein hap ffôn clyfar, argaeledd gwell ar gyfer yr iaith Gymraeg, a ffyrdd haws i gael mynediad at ein data.

Pan fyddwch chi’n darllen hyn, gobeithio y bydd yn ddiwrnod cynnes a heulog.

Os felly, byddai'n wych pe baech chi’n gallu treulio ychydig o eiliadau i edrych ar y tudalennau newydd, nodi ychydig o dudalennau perthnasol, a rhoi adborth inni ynglŷn â sut y gellid gwneud y wefan yn well byth

Fodd bynnag, os yw’r tywydd yn fwy nodweddiadol o dywydd Cymru, dw i'n gobeithio y byddwch yn cael y tudalennau gwe yn ddefnyddiol ac yn hawdd eu defnyddio, er mwyn ichi gael y wybodaeth sydd ei hangen arnoch chi, a llwyddo i amddiffyn eich eiddo rhag llifogydd.

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.