Cwcis ar ein gwefan

Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn defnyddio cwcis. Drwy ddal ati i bori neu drwy glicio, “Parhau” byddwch yn cytuno i storio cwcis parti cyntaf a thrydydd partïon ar eich dyfais i wella’r broses o lywio’r safle, dadansoddi’r defnydd o’r safle, a chynorthwyo yn ein hymdrechion marchnata. Polisi cwcis.

Cyfarfod Clare Pillman – ein Prif Weithredwr Newydd

Yr wythnos hon, mae Clare Pillman yn ymuno â ni fel Prif Weithredwr Cyfoeth Naturiol Cymru. Yn ei blog cyntaf, mae Clare yn edrych ymlaen i weithio gyda’r staff a’n partneriaid i warchod amgylchedd Cymru.

Rwy’n teimlo’n eithriadol o ffodus wrth ymuno â Cyfoeth Naturiol Cymru. 

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at ddechrau’r swydd ac arwain y bennod nesaf yn  hanes CNC. 

Mae gennym waith pwysig i’w wneud – gofalu ar ôl yr amgylchedd anhygoel sydd gennym yng Nghymru fel y gall pawb fyw bywydau gwell ac fel y gall ein bywyd gwyllt ffynnu.

Mae’r corff wedi cyflawni cymaint mewn pum mlynedd, gan greu sefydliad newydd sbon a gwneud gwaith mor bwysig bob dydd.

Amser i wynebu heriau a manteisio ar y cyfle

Mae’n gyfnod cyffrous i ni fel sefydliad ac i’r amgylchedd yr ydym yn poeni cymaint yn ei gylch.

Mae’r heriau’n rhai go iawn: y newid yn yr hinsawdd, dirywiad mewn bioamrywiaeth a phwysau cynyddol ar ein hamgylchedd naturiol.

Ac eto, gyda hynny daw cyfle gwych. Mae gennym ddyhead i roi’r amgylchedd yng nghanol lles Cymru - mae hyn yn gymaint o ysgogiad ac ysbrydoliaeth i mi. Roedd dod yn ôl adref i Gymru a rhoi rhywbeth yn ôl i’r wlad sy’n golygu cymaint i mi yn gyfle yr oedd yn rhaid i mi ei gymryd.

Defnyddio’r sgiliau a’r angerdd i siapio ein dyfodol

Yr wyf eisoes wedi bod yn ddigon ffodus i dreulio amser gyda staff yn rhai o’n swyddfeydd, gan weld rhai o’r safleoedd yr ydym yn eu rheoli a deall mwy am y prosiectau sydd ar waith. 

Mae gen i deimlad cryf fy mod i’n ymuno â thîm o bobl sy’n gwybod llawer iawn am yr hyn y maen nhw’n ei wneud ac yn poeni tipyn amdano. Beth rydw i am ei wneud yw defnyddio sgiliau a’r angerdd hynny i siapio ein dyfodol.

Golwg newydd ar ein ffordd o weithio

Wrth i ni ddechrau ar y bennod nesaf honno yr wyf am i ni gymryd golwg newydd ar sut yr ydym yn gweithio fel tîm. Bydd canlyniad yr Arolwg Pobl yn fan cychwyn - ond bydd dod i’ch gweld chi a gwrando ar yr hyn sydd gennych chi i’w ddweud a dysgu gennych chi yn flaenoriaeth bwysig i mi. Rwyf am i ni ddod yn sefydliad sy’n

gyfforddus gyda’i hun, lle gallwn deimlo’n hyderus ac ymddiried yn ein gilydd, lle’r ydym yn falch ac yn hapus i weithio.

Mae ein staff gyda’r wybodaeth arbenigol a’r profiad i wneud penderfyniadau anodd a fy rôl i yw cynorthwyo nhw i wneud y gorau y gallant.

Gweithio gyda eraill a pobl Cymru

Mae gennym gyfle i wneud rhywbeth gwerth chweil, gyda chefnogaeth deddfwriaeth sy’n edrych i’r dyfodol ac nid dim ond yn canolbwyntio ar y funud hon, fel ein bod yn gadael Cymru mewn lle gwell na phan ddechreuom.

Er mwyn gwneud hynny, rhaid i ni gofio cynnwys pobl – cwsmeriaid, rhanddeiliaid, gwleidyddion, y rhai sy’n gwneud penderfyniadau, a phobl Cymru. 

Rydym am iddyn nhw werthfawrogi a gofalu am yr amgylchedd cymaint ag y gwnawn ni.

Edrychaf ymlaen at eu cyfarfod, clywed eu barn, a gweithio gyda nhw dros y blynyddoedd nesaf i sicrhau ein bod ni'n trosgwlyddo amgylchedd Cymru yn y cyflwr gorau posibl i'n plant a'n wyrion.

Dyna fydd conglfaen gwaith CNC – hyrwyddo’r amgylchedd ac adnoddau naturiol Cymru. Rydw i am fod y person hwnnw sy’n ei hyrwyddo, nid dim ond er budd yr amgylchedd, ond er eich budd chi a’r gwaith yr ydym yn ei wneud.

Gallwch ddarllen mwy am Clare a'n uwch reolwyr eraill ar y dudalen Sut yr ydym yn cael ei reoli.

 

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru

Oes rhywbeth o’i le gyda’r dudalen hon? Rhowch eich adborth.