Mapio ein safleoedd arbennig

Ydych chi erioed wedi bod ar Google Maps ac wedi codi’r ‘Pegman’ melyn i archwilio ardal yn Street View, dim ond i’r lluniau ddod i ben ar ddiwedd y ffordd?

Wel, mae arwynebedd Cymru ar Google Maps wedi cynyddu rhywfaint.

Cydweithiodd Cyfoeth Naturiol Cymru gyda Google i’n galluogi i fynd â Street View oddi ar y stryd ac i’n gwarchodfeydd natur, ein safleoedd gwarchodedig a’n fforestydd.

Bwriad y prosiect oedd casglu delweddau o ddetholiad o’n safleoedd i greu taith rithwir, gan alluogi unrhyw un i archwilio safle cyn iddyn nhw ymweld â’r lle go iawn.

Mae’r delweddau hefyd yn creu ciplun mewn amser o’n safleoedd o nifer o wahanol onglau, gan alluogi i unrhyw newid gael ei fonitro a’i ddefnyddio fel teclyn addysgol.

Ein gobaith yw trwy leihau ar beth o’r ansicrwydd ynghylch archwilio’r awyr agored, y gallwn ni annog mwy o bobl i ymweld, i fwynhau ac i ddysgu ynghylch yr awyr agored yng Nghymru.

Teithio o amgylch Cymru

Wedi dewis y safleoedd a rhwydwaith o staff gwirfoddol brwdfrydig yn barod i fynd, roedd hi’n bryd mynd allan a dechrau cerdded rhai o ardaloedd gwledig mwyaf ysblennydd Cymru gyda’r Street View Trekker.

Roedd dewis o gynifer o leoedd anhygoel posibl yn anodd. Dim ond un haf oedd gennym a dim ond pan na fyddai’n bwrw glaw yr oedd modd i ni ddefnyddio’r ‘Trekker’ – a gyfyngodd ar gyfanswm ein hamser trecio, o gofio ein bod ni yng Nghymru. Ond fe lwyddon ni i gipio’r rhan fwyaf o’n safleoedd arbennig a lleoedd o ddiddordeb allweddol. Gallwch weld rhestr lawn o’r safleoedd yma.

O Dywyn Niwbwrch i Goed y Garreg Wen fe deithiom ni dros bedwardeg o wahanol lwybrau ar draws Cymru, cyfanswm o dros 200km.

Mae ‘Trecio’ yn creu cryn gynnwrf – mae cerdded o gwmpas gyda 23 kilo o fatris, camerâu (15 ohonyn nhw) ac unedau GPS mewn pecyn ar eich cefn yn un ffordd o ddenu sylw atoch chi’ch hun!

Dyma un o’r pethau gwych am y prosiect, ni fyddai’r rhan fwyaf o bobl fyddai’n gweld y ddyfais hynod hon yn gallu peidio â dod i ofyn amdano. Roedd hi’n braf i’r trecwyr glywed o lygad y ffynnon cymaint y mae pobl yn mwynhau ymweld â’r safleoedd hyn.

Cefais innau gyfle gwych i archwilio safleoedd nad oeddwn i wedi bod iddyn nhw o’r blaen, a chwrdd â’r bobl sy’n eu rheoli nhw.

Roedd hi’n waith caled, ond yn bendant yn werth yr ymdrech!

Mae rhai lleoedd na fyddem wedi gallu eu trecio heb gymorth ein partneriaid, gan gynnwys Ymddiriedolaeth Natur De a Gorllewin Cymru, Prifysgol Abertawe, Ystâd Merthyr Mawr, y Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar (RSPB) a Dinas a Sir Abertawe.

Dywedodd Ben Sampson o Brifysgol Abertawe, sy’n rheoli Twyni Crymlyn: “Twyni tywod a morfa heli Twyni Crymlyn yw’r llecyn olaf o gynefin naturiol sy’n weddill o amgylch arfordir Bae Abertawe ac mae’n gyffrous bod pobl yn gallu archwilio’r ardal gyda’r dechnoleg hon. Gobeithio y bydd yn codi awydd ar bobl i fynd allan i’w weld (a’i glywed a’i arogli) go iawn hefyd.”

Edrychwch drosoch eich hun!

Caiff y delweddau eu cyhoeddi heddiw ar Google Maps, gyda detholiad o’n llwybrau ar gael yn y galeri hwn. Bydd CNC hefyd yn mewnosod y golygfeydd hyn ar ein gwefan dros y misoedd nesaf felly gallwch gynllunio’ch ymweliad o flaen llaw. Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth yma.

Lawrlwythiadau dogfennau cysylltiedig

List of mapped sites List of mapped sites WORD [107.5 KB]

Archwilio mwy

Cofrestru ar gyfer cylchlythyr

Cofrestru i dderbyn diweddariadau misol gan Cyfoeth Naturiol Cymru